Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 42 )

betreurt, overkomen is. Maar dit heeft geen plaats by het volk over 't geheel genomen, met relatie tot de meefte grote publieke rampen, die uit geer ne zuiver-natuurlyke oorzaken ontftaan, ( als b. v. Overttromingen, enz.) byzonder met relatie tot dien zwaarden van alle publieke rampen, het Oorlog, met den aankleve van dien. Voor eerit, wat de oorzaken van een Oorlog aangaat, de Natie die ons denzelven aandoedt, geeft voor door ons beledigd,te zyn; van onzen kant daar en teen houdt men ftaande, dat wy het zyn die de eerfte beledigingen ontvangen hebben. Het oordeel over de gegrondheid van deze wederzydfche, directftrydige asfertien, hangt van eene menigte voorvallen en omftandigbeden af, die het onmogelyk is voor het gros van eene der beide Natiën om recht te weeten, en eik ogenblik worden hen in tegendeel dc verkeerdfte denkbeelden en ongerymdfte begrippen daar omtrent bygebracht, voor en tegen, waar tusfehen zy niet in ftaat zyn te kiezen, en die zy gevolgelyk enkel of blindelings aanneemen, of zonder voldoende reden verwerpen moeten, en die ondertusfehen de beflisfmg over de rechtmatigheid of onrechtmatigheid der Nationale zaak voor hen, hoe langs zoo moeilyker, ja geheel en volftrekt onmogelyk maken. Maar als dat vuur dan ééns ontdoken is, en die Oorlog beginnen moet gevoerd te worden, dan wordt de zaak nog van veel erger natuur. Men heeft Krygsbehoeftens,

men

Sluiten