Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE OUDERWETSE NEDERLANDSCHE

PA TRIO T*

N°. IV.

Dimelius, quamnos, quid noftri interfit, fcïunt.

Vetus Pobta*

Myn Heer!

De twee brieven, door UE. in deszeifs 3e NOrrt* mer uitgegeeven, hebben my cnigzins moeite gedaan. Offchoon die twee Schryvers merkelyk varj malkander verfchillen, met opzicht tot de wyze 5 waarop elk van hen vermeent dat behoort gedacht eii gefchreeven te Worden over den tegenwoordig gen toeftand der publieke zaken hier te Lande t zoo komen zy beide tog daarin overeen, dat zy dien toeftand ten uiterften gevaarlyk houden i Êfl dienwegéns beide even bedrukt en bekommerd zyrt* Ook zyn zy de enige niet, die de Zaken in dai oogpunt befchóüwen. Verre dö nieeftcn, eft vooral het bedaarder en nadenkend deel van onze Landgenoten denken op dezelfde wyze. Ik zou my zeiven niet gaarne uit deze clasfe büiteögeflbtën zien* eh tog beken ik, Myn Heef, dat ik vöot als nog 4e zaak ih een ganfeh ander ligt befchoyw» Tèö f ïïA$£

Sluiten