Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenige fchade voor zyne privé beurs daarvan te ■wachten zou hebben. Zoo heeft men blyven fpreken tot diep reeds in dit jaar 178/. tot daags voor de aankom ft van den laatften Courier uit Petersburg; En hoe is zoo eindelyk dat alles in rook verdweenen ! Hoe is die rietftaf gebroken, en heeft onze handen doorboort! Derde, even gevaarlyke kwaal als de vorigen: onbezonnen, dweepachtig vertrouwen op vreemde hulp, in tyd van ongeval! Hoe zullen wy eens, in een tyd van effenbare, geveftigde gezondheid , als alle die raderen van ons politiek ftelzcl, die thans zoo buiten fporig, zoo heet onder een drajen, dat men elk ogenblik beducht moet zyn dat hier of daar een as in den brand zal vliegen, eens wederom eenen bezadigden, regelmatigen loop zullen wedergekregen hebben, als het ganiche werktuig eens weder op zyn ftel raakt en ordentelyk afloopt, met welk een medelyden, of liever met welk eene fchaamte, en te gelyk met welk een fchrik, zullen wy als dan te rug zien naar die dagen van dronkenf hap, die ons zoo naby den afgrond van ons verderf gebracht hebben! En welk een allergefchikft middel om die excentrieke, woedende raderen, het een voor het andere , langzaam weder aan het ftilftaan, aan eene geregelde beweeging te brengen, als een Oorlog, waardoor wy zoo ftuk voor ftuk van onze dwaasheid cn fuizeling overtuigd worden, en telkens

Sluiten