Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(9Ó?

Maar hoe vee! blyft 'er nog overig, eer wy gei

«oegzaam voorbereid, eer wy volkomen gefchikt zullen zyn voor die gelukkige uitkomtt: eer onze gereinigde ogen dac zachte, effenbare ligt weder zoo ftil en zuiver indrinken zullen , als het tot hen afftraleri zal. Hoe verre is nog dat vooruitzicht ! Welk een akelige afitand van dien ftaat van geluk! Doch geen nood ! Goeden moed maar, ware liefhebbers van Nederland! Vertrouwen wy maar op onzen Geneesheer! Laat hem langzaan* «yne Caür aan ons volvoeren. Wy zyn reeds overtuigd, dat zyne méthode de belte is. Zoo veele Zware wonden en etterbuilen zyn reeds aangetaft en in een ftaat gebracht, die het belte fchynt te beloven. Het overige zal ook wel langzaam volgen. Om in den grond geneezen te worden , kunnen wy niet op eens herfteld worden. Het voorfeaamfte is begonnen. Laat ons het vervolg afzien. Hec ergfte is nog de zwakheid van ons hoofd, onze aanhoudende iuizcling , de verhitting vanons bloed , ons ylen en de overfpanning van onze krachten, alle duïdelyke tekenen1 van een lighaam dat geheel en al van zyn ftel is. Maar laat deze erif» eens over zyn: zeer lang kan zy niet duren. Als dat ylen maar eens ophoudt: en dan, na eene korte, byna dodelyke verzwakking, onze krachten langzaam wederkeeren ; als ons denkvermogen weder in order begint te komen: wat zullen wy dan niet al zien: hoe zal alles rondom eene anders

Sluiten