Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 122 )

te bczeffen, indien men dezelve enkel befchreiddé; maar dat zy niets anders , als den ernftigften ' düurzaamften afkeer, cn gevolgelyk geen medely' den, maar haat moeten verwekken.

Hiertoe behoort vooral alles wat onder het denkbeeld van onedelmoedige beledigingen vervalt, en iri 't algemeen alle moedwillig en aVglïftig berokkenen van kwaad. Ik zeg, alle onedelmoedige beledigingen, en de zamenvoeging van deze twee denkbeelden is noodzakelyk, om een gefchikt voorwerp voor den haat uit te leveren. Alle berokkenen of veroorzaken van kwaad, en zelfs alle belediging is niet van dien aart, dat het haat verwekken kan; het kan dikwils op zyn beft alleen medelyden verwekken, en fumtyds is het volftrekt onfchuldig, dan namentlyk als het niet alleen niet opzettelyk, noch zelfs uit onvoorzichtigheid, maar veeleer tegen de intentie van den dader gefchiedt. Zoo is ook edelmoedigheidwaarby niemand beledigd wordt; lafheid, enz. eerder een voorwerp van trtedelyde», of op zyn b;ft van verachting, &m wel van haat. Maar onedelmoedige belediging] opzettelyk veroorzaken van nadeel op eene wyze die tevens lafheid en laagheid verraadt, kan niets anders als afgryzw; enten onovcrkomelyken haat verwekken.

Van dien aart is alfe belediging, waartecgen de

be-

Sluiten