Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Ü4 )

uwe vTybeM, aan alle uwe goede gezindheden cn gevcitigdlre begrippen toe te brengen. Ik waari'chouw U dun en bezweere U, dat gy niet hoort naar de ftem, die tot U roepen zal, en die ü roept tot uw verderf. Men zal U wys zoeken te maken dat gy nier nu, niet in deze laatlte jaren, maar dat gy federt twee euvven, onderdrukt, mishandeld , verraden zyt. Al wat uwe voorvaderen geloofd, zal U hetwift, al wat zy geëerbiedigd, zal by U verdacht gemaakt, al wat zy bemind hebben, zal. tot een voorwerp van uw haat, van uw verachting gefield worden. Alle uwe gevoelens zal men zoeken te verkrachten, aUe uwe rechtmatige begrippen van order van vryheid , zal men den bodem inflaan, alle uwe beitp gezindheden zal men zoeken uit te roejen, ,en men zal U tot muitery cn oproer, tot vertrecding uwer conftitutie, tot ■opitand tegen uwe wettige Overheden, opentlyk aanzetten en uitnodigen. Wapent U dan terwyl -het nog tyd is. met alle de beginfelen van eer en fdeugd, van liefde tot uw Vaderland, van getrouwheid voor uwe Overheden en alle die over U gefield zyn, en vooral, myne waardfte Nederlanders, myne dierbare Landgenoten, met al die liefde, al die achting, al die eerbied en tedere, getrouwe gehechtheid, aan dat doorluchtig Huis, waaraan gy naait God uwe verlosfing van het Spaanfche juk, al uw voorfpoed, en tydelyk geluk te danken hebt, en die uwe Voorvaderen, die U

Sluiten