Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(mi

~ Het is uw' bekend , myn vriend, dat in» „ myn jonge jaaren toen ik myne rysluft voldeed, „ hun Land en deszelfs Regeeringsform de begun-* ftigde voorwerpen van myne wcetluft waren. „ Dit deed my meer dan eens, verfcheide maan-» ,, den agter een, myn verblyf houden, niet alleen „ in den Haag, maar ook in zommige van hunne „ voornaamfte Steeden. Een van myne uitftappen „ by hun, was kort voor de verheffing van den „ laatftoverleedenen Prins van Orange,tot de waar-* „ digheid van Stadhouder Generaal ; en op eer* tyd dat de voordeeligheid van het Stadhouder„ fchap fterker dan te voren te beveiligen, heftig „ onder hun gedebatteerd wierd. Ik had toen hun„ ne taal genoeg geleerd, niet alleen om gemeenzaam met de Hoofden van beide partyen te kun„ nen omgaan; maar ook om met vrucht alle de „ Hiftorifche en Staatkundige fchriften te leezen, „ waarmeede hunne Drukperfen, op dat gewicht ;, tig ftuk, onophoudelyk bezwangerd waren. '*

„ Ik heb altoos begreepen uit het geen ik hoor„ de en las van de plichten die een Stadhouder, ,, Capitein en Admiraal Generaal van de Zeven ver„ eenigde Provinciën incumbeeren , en van de „ macht die in hem, als zodanig, geveftigd is, „ dat hy de befchermer en bewaarder van hunne

Unie zyn moet: — En dat zoo wanneer eeni0, ge Provincie , of ondergefchikt Lighaam van Q 5 » Staat

Sluiten