Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3ii )

den wringen? — Dat denkbeeld, jesus leeft en zij lee? ven, drooge de traanen van onze wangen!

Lieve kinderwens! die het graf van uwe Ouderen

met traanen befproeit , hier is balzem voor uwe wonden Uwe Ouders leeven, zij wachten u!

J Treurende Weduw — uw man leeft, in den zaligen

hemel zult ge hem weder zien.

Bedroefde Moeder, dre, weenende op het graf van

uwen zuigeling, aan de eenzaamheid klaagt, dat gij geen wichtjen meer hebf, vervrolijk uwen geest, nu gij uwen Lieveling ziet leeven en zweeven in den zaligen kring der on!terfiiikheid. „

En "ij, gij die uwe Zielvriendin betreurt, die uwe Gade in bet akelig graf zaagt daalen, verander uw klagen in wenfchen, om bij haar te zijn, die thands volkomen geheel een hemelling is. — Na het verlopen van

eenige uuren uwer fcheiding zal uwe verheerlijkte Echtgenot) te u met open armen in het verblijf der Zaligen weder omhelzen,' èn in de taal de-r engelen verwellekomen.

God hoe groot is die belofce van onzen jesus: ik

zal u tot mij nemen en gij zult zijn daar ik ben ! ■

Daar zal ik u dan wachten mijne Gezellin in dit leven! mijn Mededingfter in de hope der onfterflijkheid! zo ik eerder dan gij ih het Vaderland ben ! En van daar zal ik, als van den drempel des hemels , naar u , mijn waardfte! naar u, mijn aanminnig kroost! op aarde te

rug zien. En wanneer gij , mijne Vriendin in

christus! mijne ftervende oogen moogt fluiten; zoo moet mijn Goël, al de vreugd des hemels, al de hoop van een christen en de'voorfmaa'k van de genieting der zaligheid, in uw hart horten; terwijl hij meteenen laatften zugt mijne ziel ontvangt.

Vergeef mijn dien uitflap lezers — ik fchreef hier

de taal van het hart in 't bijzijn van mijn kind en

Egtgenoote. 1

ó Dat wij zoo allen omtrend eikanderen mogten denken fpreken — werken! Wij allen wenfchen in

den hemel te komen — Iaat ons dan voor den hemel

leeven! dan dan zullen we ieder flap juichen:

ba! de onllerflrjkheid genaakt! haast zuilen wij zijn, daar

jesus is! Daar, daar hoop ik 11 allen te zien ——

■waarde Medechristenen! voor dien hemel zal ik u trachten

toe

Sluiten