Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 323 )

hocften voor zijn leger, de nauwkeutigfte lijst van het getal zijner troepen laat opmaakeu. Geen Vorst kan zich de behartiging des aigemeenen welzijns beroemen , wanneer geheele ftanden zijner onderdaanen voorbijgezien of gering geacht worden. Het geluk van het algemeen cntftaat uit het welzijn

van ieder deel in 't bijzonder. Bijgevolg zal hetheelal

inftand blijven, dan moet God alle bijzondere deeltjens kennen, gadeflaan, onderhouden.

V. Wel gezegd mijn Vriend! het kleinfte wormtjen behoort toch tot het gantfche famenltel onzer aarde. Op eenen hoop paardenmist voedt de fpaarzame, de rijke en wijze Natuur Dierplanten , die in den reeks van wezens, in den langen keeten der Schepping een gewigtige fchakel zijn. Voor de Godheid is niets gerings, niets verachtelijks.

G. Dat denkbeeld, als of God op geen kleinigheden zou acht geven , heeft uit de trotsheid der menfchen zijnen oorfprong. Alles, bij voorbeeld , wat onze reuk of fmaak eene onaangenaame gewaarwording geeft, alles, waar van wij bij onze bezigheden geen gebruik kunnen maaken , ver» achten wij, als of het in de wereld geheel overtallig , onnut, gantsch fchadelijk was. Wij zijn zoo trots, dat wij onsfchier altijd, ais het middenpunt der fchepping, als de zonne, om welke zich alles draaien moet, aanzien. Maar wat zijn wij meer dau eene éénheid op de lijst van Gods fchepzelen?—Is het niet een belachiijke waan te gelooven, dat God alles in den hemel,in den Oceaan, en op de aarde enkel om on~zen wil gemaakt heeft? Als of dit onmeetbare met wereldftelfels bezaaide uitfpanfel , zich flegts om onzen wil omwentelde? „Arme mensch Cdenk ik dikwerf) wie zijt gij dan in het rijk van God? Duizend en duizend zoorten van fchepzelen bevolken deze woonplaats met u. Gij vervult niets meer dan een eenige plaats. De Natuur zorgt even zoo wel voor het onderhoud des waterkevers, als voor uw brood. De planten, die onder uwen voet uit de aarde fpruiten, zijn, zo gij ze gebruiken kunt, voor u; maar mort niet, laak ze niet, verSs 2 niet

Sluiten