Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 357 )

belangen, en de middelen , om ons van Gods genade te verzekeren , zoo duidelijk onderrigt , en de toekomende eeuwigheid met alle haare vergeldingen en zaligende vreugde voor onze oogen zoo klaar — zoo luisterrijk ontdekt heeft? — Wie heeft ooit zoo veele onuitputbare bronnen van gerustftelling en waare tevredenheid voor onze harten geopend ?

Ziet hier, Gij die deu Christelijken Godsdienst — dien welddaadigen godsdienst van jesus - veragt en verfmaadc;

ziet hier hoe deszelfs Belijder , zich over het geloof

aan God , aan de Voorzienigheid , en over zijne groote uitzigten en verwachtingen verblijden kan! dit alles wordt hem een befliste waarheid , zodra hij bedaardelijk onderzoekt, — zijn hart, vrij van alle vooroordeelen, voor de waarheid openzet, het euangeli met alle raenschlijke leeringen vergelijkt, en deszelfs uitftekende voorrechten duidelijk inziet.

Onze Christelijke Godsdienst heeft, ten blijke dat hij geen menschlijk verdichtfel zij , daar te boven ook dit kenmerk, dat hij van God en godiijke dingen op eene betaamlijke wijze fpreekt, fteeds overeenkomftig met het denkbeeld, 'twelk wij van God in de Natuur reeds ingedrukt

vinden. ]a ! de Godsdienst van jesus van Nafaretk

heeft ook dit voordeel op alle fabelagtige voorltellingen der vroegere Oudheid, of die der hedendaagfche Wijsbegeerte, dat hij niets leert , 't geen ftrijdig zij met eenigen dier grondwaarheden, welken uit de wetten der Natuur en de beginzelen der Reden gekend worden.

Alle gebeurdenisfen, die 'er in voorkomen — alle Leerftellingen, die 'er in vervat zijn — alle Lesfen en Voorfchriften, die 'er in gegeven worden, zijn zoo eenvouwig — zoo onopgefmukt, dat zij het kenmerk van waarheid met zich voeren.

In de Gefchiedenisfen van jesus leven, bij voorbeeld, Yy 3 viad

Sluiten