Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 359 )

Indien dit bloote verdichtzelen of kunftiglijk verzonnen fabelen waren, zo begrijp ik niet, dat zodanige eenvouwige menfchen, als de opflellërs daar van geweest zijn, ons zulk een meesterfluk van een aanééngefchakeld, en in alle opzigten zoo nauwkeurig famenhangend verhaal hebben kunnen leveren? — Onderftelt dit niet een hooger Wezen, dat de gebeurdenisfen der wereld beftuurt, in het toekomende doorziet, en alles, wat'er gefchiedt, volgends een zeer wijs beraamd ontwerp laat gebeuren? Is de gefchiedenis van jesus leven niet waar, waarom heeft men ze niet aanftonds tegengefproken ? En , daar 'er zoo veele andere ongerijmdheden tot op onze tijden gekomen zijn, waarom dan dezen ook niet?

Ziet daar, ó Godsdienstvrienden! ter handhaaving van de eer van onzen Zaligmaaker jesus christus, ter verdadiging van onzen dierbaren Godsdienst , en ter bevoordering van waarheid en deugd, uit dit enkel gedeelte van uwe Christelijke belijdenis, aangewezen, dat zij geen fabelagtig verdichtfel, noch de gebeurdenisfen, in Godswoord vervat, kunftiglijk uitgedachte fabelen zijn.

De overweging-daar van kan u een beredeneerd geloof en geenszins eene ligtgeloovige overreding van den Christelijken Godsdienst inprenten , en zal u kragt en moed geven tegen alle van buiten aankomende aanvallen, die u beletten willen, een heilig leven te leiden.

Door geloof en godzaligheid Gode behaaglijk te worden, is onze roeping dit is onze verordening. Wat

toch kan ik dan beter doen, dan u, uit naam en ter liefde van den verheerlijkten Stichter van onzen godsdienst hartelijk te bidden, om de heilige fchriften zelve dikwijls te onderzoeken, de eeuwige en eenvouwige waarheden, van jesus en zijne Apostelen verkondigd, vaak te overdenken, en u te oefenen in de heilzame gronden van uw allerheiligst geloof, om eene duidelijke , volledige , onbevoor-

oor-

Sluiten