Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 36o )

oordeelde en overtuigde kennis van uwe Christelijke pligten en derzelver noodzakelijkheid te verkrijgen. Want, indien wij onze harten fluiten voor het fchoone , en wij den wil van God niet wenfchen te betrachten , dan zullen wij van de voortreffelijkheid onzes eeuwiggezegenden

Godsdienst nimmer overtuigd kunnen worden. . Wij

aanfchouwen nog jesus christus in zijne volle heerlijkheid en zien hem den Zoon van God , met de

oogen des geloofs. Dat dit gezigt ons treffe 1 Zijn

wij ten volle overtuigd van de waarheid van zijnen godsdienst , zo weten wij , dat de uitzigten der Christenen niet beperkt zijn. door de nauwe paaien van dit kortftondig verganglijk leven. Deze wereld is niet het graf

onzer Verwachtingen. De Onfterflijkheid is waarlijk

geen fabel. Dat deze Overtuiging ons dan aanfpoore, om ons zeiven niet te laten medefleepen in den vloed der algemeene vooroordeelen en wereldfche wellusten.

Gij fierke Geesten, gij, die jesus kruis veracht! Ziet, hoe die kruisleer zelve, in lpijt van Overheden, Vooroordeel, fmaad en dood , ftraks, rustig , werdt beleden.

Een' fnellen ftroom gelijk, in voordgang en in kragt, Bit 's 't wonder, daar 't veriland, met eerbied, op blijft flaaren, Als 't Godlijk waarheidsmerk der Euangeli - blaêren.

Te Amflerdam, bij M. de BRUIJN, in de Wannoesftraat.

Sluiten