Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 373 )

Wanneer wij nagaan het gebruik van het werkwoord, waar van dit zelfftandig woord afkomt, dan betekent het doorgaans den Heere iets vraagen, hem ergens om verzoeken De betekenis van vraagen is dan de gewoone van t woörd en in de Griekfche vertaalingen van het O. T. en in

het N, T. -Eenmaal wordt het (m net N- T0 vertaald be-

«eeren — driemaal ondervraagen en 55 maal vraagen. — Wat is nu natuurlijker, dan dat wij bij 't zelfftandig woord de eenvoudige betekenis aannemen van iets waarom men vraagt (*) (en dierhalven eene vraag of nog liever be-

ëe Zou "het woord die betekenis ook hebben bij de Grieken van het O. T. die ons zelfftandig woord eenmaal (f) hebben? De onzen hebben daar begeerte. — Zonder eeni-

ee bedenking hebben de Grieken daar ter plaatfe die betekenis ook aan het woord gehecht. Want zij ftellen het m da plaats van een Hebreeuwsch (Chaldeeuwsch) woord, t welk doorgaans de betekenis van bede, begeerte heeft, gelijk de onzen het ook zoo beftendig vertaaien. - Dierhalven kende de Griekfche venaaler van daniel het woord in die eenvoudige en natuurlijke betekenis. — Of het Hebreeuwfche (Chaldeeuwfche) woord daar ter plaatfe, die gewoone betekenis heeft is eene andere vraag. Sommigen hebben dit ontkent en de betekenis van zaak aangenoomen. (§)

Daar wij dan een bewijs hebben voor de eenvoudige betekenis van ons Griekfche woord, bij eenen van die Schrijvers uit welken wij vooral den ftijl van deSchrijveren oesN. T moeten opmaaken, mogen wij geene andere en onzekere

betekenisfen aannemen. Hoe eenvoudig zal de geheele

famenhang nu ook niet worden, wanneer men maar een recht gebruik maakt van die eenvoudige betekenis, 't welk niet is gefchied door dien Geleerden, („) welke anders de waare betekenis van 't woord heeft opgegeven. —— Hij vertaalt toevlugt tot God en verzoek om heil. Wij moeten ons bij zulke vertaaling nog te meer bevreemden, dat hij de woorden tot God hier bij niet gevoegd wil hebben, daar Hij er die zelfs onder verftaat. ——

Men

C) Hic est fignificatus vocdbulorum , qua a prima prateriti pasftyt formantur. (t) Loco jam laudato, Dan. IV: 14.

(§) v. schult. Op. Min. 323 af daHE m mum loeum,

(,) EL ENE SUS. li. I.

Aaa 3

Sluiten