Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

ö door zijne Gezanten. — Is 'er nog eenige duisterheid op uwen geest, fpil uwen tijd niet met een vruchteloos onderzoek — maar kom met eene nederige overtuiging van uwe fchuld en geef u geheel ter zaliging over aan eenen algenoegzamen jesus. Pleit met hem, op dat hij een' armen misdaader, beladen met fchuld en ellende, aanneme, en u van God doe aannemen door eene gerechtigheid, die de uwe niet was. Smeek hem, dat hij uwe onheilige ziel met medelijdende oogen aanfehouwe, dat hij dezelve vernieuwe, dat hij uw hart in zijne handen neme en het tot berouw week maake. Smeek hem, dat hij uwe zonden beteugele en te onderbrenge, dat hij alle vermogens uwer natuur hervorme en herfcheppe in de fchoone gedaante der heiligheid. — Ga en klaag voor zijnen genadeftoel, hoe lange gij onder de bediening des euangeliums gezeten en de godlijke kragt, die het zelve verzelt, niet gevoeld hebt. Vertrouw uwe ziel nu aan zijne genadige zorg; laat hij u zaligen. — Volg alle middelen der genade — welke hij u heeft aangewezen, — zo zal u, ten bekwaamen tijde blijken, dat het euangeli een kragt Gods tot uwe zaligheid is.

Nog leeven wij — ons lot is nog niet beflist — des is het heden,heden nog voor ons de dag der zaligheid —nog kunnen wij ons laten zaligen — maar hierna zal het woord der zaligheid niet meer gepredikt worden. — God! wat nagedachte zal deze voor eene ziel zijn: ik heb onder het euangeli geleefd, en ik ben onder het euangeli verloren gegaan!

De Godsdienstvriend tracht u, waarde Medechristenen! voor dat rampzalig wee te waarfchouwen — en ook door dit zijn gefchrijf uwe zielen den weg ter behoudenis aan te wijzen. ——

Daar 'er een vast verband is tusfehen geloof en zaligheid — daar het euangeli niemand uitfluit die gelooft - daar zij ,die gelooven zullen als zondaars moeten gelooven, en zich als zodanigen moeten laten zaligen — zal hij — dat euangeli aan een ieder uwer aanbieden en in bet hart trachten te prediken.

- Dus

Sluiten