Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fffl, (*) dan kunnen wij aan geen verflagenen denken. Men verkieze dan de betekenis van gefchondelen. Bedenk nier bi,, dat Israèl en Juda geduurig bij hoeren vergeleken worden, welke haare boelen nawandelden. en dan zult -iT'er geestelijke hoeren, door iedereen gefchónden. da i , "afgodendienaars door verftaan. Daarom wordt hier ook in het vrouwelijk geüacht van de Dochter van Juda gefp roken Dat nu deze de meening is, blijkt immers duidelijk uit h"

Z%LrrS'clWr ™Jdie §eesteliike onkuSheid (de }<Ë Ï ^ fe^fsa wordt. - In het tweede vers kom! zelfs een woord voor, 't welk van 't breken van den echt door man of vrouw gebezigd wordt. Dit nu was juist '■ 5e-

we 2ft"S Trd\ahO0S <van wegeiWe naa'u-

we betrekking) algebeeld als in huwelijk ftaande met tehova God, maar zich trouwloos te gedragen en den echt te breiZ'rZT ^?ï-0ver u^m Je»ova volgens het eerfte vers. Daarom wil Hi, naar het tweede vers zulke trouwiooze ver-

iTnde^X ^ ^ W°eStijne ^ ^

Om dit te verftaan moeten wij ons een denkbeeld van de

ïi^rb^r±r-i00Sterlin,Se!!VOrraen- Zou «enmeenen, dat 211 even gelijk onze herbergen waren, dan zou men zich

eTdeSK;rtDaarenboven 2iin ze °okl-alle ™ -

!n ^'LSe "n" da" voor eerst onder het oog, dat men 'er m t geheel zulke plaatzen niet kende, als bij ons, alwaar men heen gaat om te famen te drinken, te fpeelen en degelijke meer Neen! willen de Oosterlingen het een en ander doen dan komen zij bij elkander aan huis. De herbergen dan dienen 'er volftrekt alleen voor de Reizigers. Dit beteovergezet.WÖ * WeIk bij JEREMIA door ^ndelaarX

iu£Üf%P^^*»™ ^naamen van Chan, Karavanferai cjf menztl (t; Zij zijn van onderfcheidene gedaante en oorlprong. Uit bell's Reis (§) zullen wij eene befcbrijvimr

Hiffchriift" d'nd T al^%^uigenisfe,A,ader ophelderen? Ml] lChrljtc. „ De Karavanfera's z\\n in bet algemeen groo" ^. y'.^kance Gebouwen, hebbende een binneplaats in hec „ miduen, In den geheelen omtrek van binnen zijn vertrek-

„ ken,

C*) B. V. Gen. XL1X: 4.

Sluiten