Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 64 )

eenvouwige kroon van loof, om eenen myrten- of lanertak, of om een krans van bloamen, welke hun ter bekrooning hunner poogingen wierdt voorgefteld, zich zóó vuurig in den loop, zoo heet in het worftelen, zoo hardnekkig in den ftrijd zouden betoond hebben: — zou men zeggen konnen , dat nog hedendaags de menfchen , om een gering ambt, om een klein bewind, om een fchraale belooning, welke door den tijd weggevoerd en door den dood vernietigd wordt, zich blootftellen aan de fchrikkelijkfte gevechten en aan de woedendfte gevaaren: — en dat wij, om eene onverdeiflijke kroon, om een eeuwig Koningrijk, niet een' korten tijd tegenftancl willen bieden , ons geloof en hope vasthouden! — Ach, mijne waardfte Reisgezellen naar de eeuwigheid! ik bid u dan, dat gij toch nooit vertraagt, dat gij getrouw blijft aan den Heere jesus, ftandvastig aan't geloof in zijne waarheid, kloekmoedig in de verdediging van zijn euangeli , onbeweeglijk in de gemeenfehap van zijne Kerk. Zo doende, zult gij na den volein¬

digden ftrijd en loop eene kroon ontvangen, welke God beloofd heeft aan allen, die jesus verfchijning liefgehad en ftandvastig in zijn verbond volhard hebben.

Heer ! volbreng uw welbehagen , Doe mij, 't geen gij oorbaar vindt!

'k Zal den last met blijdfchap dragen, Dien gij op mijn fchouders bindt.

Leer mij lijf en ziel en leven

Heel in uwe handen geven, En bepaal geftaag mijn oog, Op mijn zalig lot omhoog.

Te Amfterdam, bij M. de B R UIJ N, in de Wanuoesftraat.

Sluiten