Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9i )

toe de daadelijke blijken hunner menfchenmin zigtbaar ten toon fpreiden , is het altans onze pligt het heil van onze

natuurgenooten op allerlei wijze te bevoorderen.

Wij heeten Christenen en vereeren de bevelen van onzen godlijken Meester. — In gevolge deszelfs last , bidden

Wjjj uw koningrijke kome; maarzo we die bede met een

oprecht hart voor den troon brengen, moeten we ook het iHjc van jesus trachten uit te breiden, het woord van onzen Koning alom prediken , en daar door voor dien Eeuwiggt-zegenden ve.de onderdaanen maaken.

Ook zal het onze blijdfehap en ons genoegen in tijd en eeuwigheid oneindig verkoogen , wanneer wij ons mogen erinneren: „ dezen en dien heb ik den weg naar den hemel bekend gemaakt — ik heb hen, als een gezegend werk* tuig in Gods hand , op dien weg gebragt, en nu , nu zullenze met mij onzen Eerekoning lofzmgen door alle „ de eeuwen!" ö! mogten alle mijne Natuurgenooten die vreugde gevoelen!....

Wanneer wij van deze denkbeelden doordrongen_ waren , wanneer wij de grootheid van een mensch en Christen gevoelden, wanneer wij de liefde van God en jesus christu s voor menfchen bezeften , wanneer wij de lesfen van het euangeli volgden — voorzeker dan — dan zouden wij elkander trachten te maaken — tot de gelukkigfte — tot de zaligfle fchepzelen.

Wij beleeven eene eeuw , waar in deze waarheden van duizenden op de zigtbaarlte wijze verlochend worden. Waar is de mensch in zijne grootheid — de Christen in zijne waarde? — Zo wij zeggen, dat wij God liefhebben en te gelijk onze broeders haaten, zijn wij leugenaars. 5 God ! (deilk il4 menigmaal van fommige natuurgenooten) deze heeten menfchen; Cnristenen — zij bidden allen, uw koningrijke kome — vergeef ons onze fchulden gelijk ook wij vergeven onzen fchuldenaaren — en de een is een duivel van den anderen — zullen deze menfchen

nog eens inwooners van denzelfden hemel zijn! Dan

klopt mijn medelijdend hart verbaazend en ik gevoel

het ongeluk dier ellendigen. >

Het geen wij vooral moeten bejammeren is de liefdeloosheid , koelheid en onverfchilligheid , die 'er bij fommige Euangeligezanten omtrend hunne naasten gevonden wordt. — Hoe veelen zijn 'er niet, welke van hun predikambt eene kostwinning maaken? — Zij prediken, catechiferen enkel, M a om

Sluiten