Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( P3 )

I De Schrijver van den volgenden brief mag onder deze Getrouwen geteld worden. Hij kent de waarde en uitgeftrektheid van zijne Bediening. Wij kunnen tevens zijn W. EWden verzekeren, dn wij zijnen brief met erkentenis plaatzen, en dat eene beiindwoording van zijn W. EWden, of andere kundigen, op één der voorgeftelde onderwerpen,

ons bijzonder zal veraaugenaamen. Hij arbeide nog

veele jaaren ten nutte van Gods Kerke op aarde, en zijne dagen zijn gelukkiger dan die van veelen ! Zie hier den brief:

mijn heer de g o d s d ie n s t- v rie n d !

Door de uitgave van uw nuttigst' Week-blad , hebt cij U zedert lang dien achtingwaardigen • naam, van eenen Vriend van den besten Godsdienst te zijn, bij alle de beminnaren van jesus zielzaligende Evangelie-leer, met het grootfte

recht verworven. Wie, die den Godsdienst een goed

hart toedraagt, kan zich weêrhouden om voor den aanleg en de ijverige voortzetting van dit Uw tijdfehrifc U den gevoeligflen dank te betuigen, en tevens vurig te wenfehen, dat Gij nog lange lust moogt hebben en door edeldenkende Godvruchtigen aangemoedigd worden , om in uwe lofwaardige pogingen, ter aankweking van een zedelijk Kristendom, rustig voort te gaan! — Altans wat mij belangt, voor mij zelven kan ik vrijmoedig dit getuigenis nopens uwen arbeid afleggen, en ik vind mi| uit een beginfel van eene ongeveinsde dankerkentenis 'er toe gedrongen — dat ik de beide, reeds voitooide delen, met zeer veel fmaak gelezen heb — dan eens wierd ik 'er op eene aangename wijze door gedicht — dan eens was het mij tot een gezegend middel ter wegneming van gemoedontrustende twijfelingen — dan eens vond ik mij tot mijne blijdfehap, omtrent zommige zaken, in mijne gedachten bevestigd. — De beknoptheid van voorftel, zonder aan de klaarheid iets te benadelen, gepaard met eene onopgefmukte zuiverheid van ftijl, is mede eene hoedanigheid, die veel kan bijdragen, om dit fchrift met het uiterst vermaak en voordeel te lezen.

Uwe heuschheid in 't luisteren naar de aanmerkingen van anderen, geeft mij de vrijheid, om U met den vereischten eerbied tot de oplosfing van eenige vragen en voorftellen te verzoeken, die mij, behoudens beter oordeel, als overeenkomftig met het .plan van uw week-blad, in hetifte Num. , M 3 mer

Sluiten