Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "4 )

r

niet een fterveling,die van de wijsheid en goedheid dcrVoorzienigheid overtuigd is , hoe moet die^ zich niet gefterkt voelen , door zich te herinneren, dat het zijn God is, wien hij het fmertelijkst offer toebrengt! Hoe zwaarer hier voor de natuur de ftrijd is, des te edeler wordt de zegepraal. Hoe groot ben ik mij zeiven , wanneer ik , ten koste van mijn gemak , een' mensch kan dienst betoonen ; maar hoe oneindig grooter, wanneer ik mijne neigingen en de vreugd van mijn tegenwoordig , van mijn kortftondig leven , aan het grootfte en beste der Wezens kan opofferen ! Ik hoor thands wel geen onmiddelbare ftem meer fpreken; maar mijne tegenwoordige overtuiging, wegens deze over mij waakende Voorzienigheid, is mij fterker, meer verlichtend dan alle onmiddelbare verfchijningen. Behaagt het der Godlijke Wijsheid , mijne Medechristenen! u op harde wegen te beproeven, wat zult gij doen? zult gij gewillig geld, eere, vrienden en genoegen om Gods wille opofferen? Wanneer God uwe lieffte panden u ontrukt, zult gij dan niet tegen hem murmureeren ? zal uw vertrouwen op hem ftandvastig blijven? o, mijne Vrienden! het is nu nog de tijd der beproeving, zal uw geloof rechtfchapen bevonden worden, zoo moet het door oefening tot zijne grootheid opwasfen. Onderwerpt u dan aan dezelve gewillig. God zal alles ten uwen beste beftuuren. Hoe fchoon was het getuigenis, dat hij abraham gaf, nu weet ik dat gij godvrezend zijt! Hoe groot de zege, die hij hem fchonk tot belooning van zijn geloof! Treedt in zijne voetftappen ; of, wat nog beter is, volgt het uitmuntendst voorbeeld van uwen Verlosfer. Berust met eene kinderlijke onderwerping in den wil van God, hoe duister u dikwijls uwe wegen fchijnen mogen. Zoo waarlijk zal uw uitgang heerlijk, en uw loon groot zijn , als hij de God is van abraham en de Vader van onzen Heere jesus christus.

Te Amflerdam, bij M. de BRUIJN, in de Warmoesftmat.

Sluiten