Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 220 )

Gij a!lenl die Kinderen van den Heere hebt ontvangen* vindt in dezen edelhart een voorbeeld van navolging' ■— Zo gij den naam van Vader en Moeder gevoelt gij zult niet kunnen nalaten, uwe kinderen optevoeden in de

vreeze en vermaaningen des Heeren. Laat toch hec

flomme vee u in dezen nimmer befchaamen. , Laten

uwe Kinders niet tegen u opftaan in dén grooten oordeelsdag hoort welk een taal cyprianus de Kinderen

der afvallige Christenen van zijnen tijd tegen hunne Ouders laat voeren: „ 't is onze misdaad niet, wij hebben 's Hee„ ren bondteken niet gewraakt, noch ons bij de Godloo„ zen gevoegd — uwe ontrouw heeft ons doen verloren „ gaan; onze Ouders Zijn onze Moordenaars, zij weiger„ den ons God tot eenen Vader, en de Kerk tot eene „ Moeder te geven I "

Leert gij uwe Kinderen de eerfte beginzels van Godsdienst als zij oud geworden zijn, zullen ze daar van niet afwijken. Bidt geduurig voor uw Kind : „ Goedertieren „ Vader! Laat het opwasfen tot eere uwes naams en tot „ onze bhjdlchap. Bewaar het voor fchrikkelijkè ongt„ vallen en \ oor vercterflijke verleidingen, voor zondige „ buitenfpoongheden, even zoo wel , als voor het hope„ loos ongeloof; geleid het fteeds door uwen Heiligen" £eeStii heIp het op' wanneer heE "rinkelt en valt; ver„ Iterk het met Godlijke kragt, tot deugd en goede wer„ ken ; en voer het zóó heenen, ó Heer ! die onze en „ onzes Kinds beste Vader zijt, met eene getrouwe zorg* „ vuldigheid, tot het voorgefteide doel, zijner groote en „ Christelijke hope. U en uwen Zoone , oiwen Verlosfer. „ zij lof en eere in eeuwigheid!"

Des Heerén gunst zal óver die Mem vreezeri, In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;

Zijn trouw rust Zelfs op 't laatfte nagedacht, Dat zijn verbond niet trouweloos wil fchenden, Noch van zijn wet afkeerig de ooren wenden,

Maar die, naar cisch van Gods verbond, betracht.

Te Amfterdam, bij M. de B RUIJN, in de Warrnoesftraat.

Sluiten