Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( löo )

Elk zal bij zich zei ven zulke voorbeelden wel kunnen vermenigvuldigen , terwijl wij geene andere bedoeling hadden, dan deze, dat elk voor zich zelveu toezie, dat hij hier niet fchuldig bevonden worde. Hierop komt het toch bij den* Christen vooral aan, dat hij die ondeugden ovetwint, waar toe zijne Natuur meest neigt. Al het overige — hoe braaf hij anders wezen moge, komt weinig of niet in rekening bij God. De daaden worden niet berekend naar derzelver gedaante, maar naar de gefteldheid van het hart met welke zij gedaan worden — zij worden berekend naar het geene de mensch daaraan heeft moeten doen — naar de moeite, welke hij 'er aan heeft beneed. Eén en de¬

zelfde daad toch zal bij den éénen geen deugd, bij den anderen eene groote deugd zijn. Bij voorbeeld bij den gevoelloozen mensch is het geene deugd , dat hij geen onkuischherd pleegt. Maar eene groote deugd is net bij hem, die de iterkfte neigingen van zijn hart tot onkuischheid beteugelt en daar op overwint. — Daarom, Christen! leg u vooral toe op het betrachten van die pligten, waar mede de meeste moeite gepaard gaat. Juist de beoeifening van zulke deugden maakt u aangenaam in het oog van uwen herneli'chen Vader. — Strijd dan hier tegen u zeiven —— firijd biddende tegen die neigingen , waar van Gij wel eens, of menigwerf het flachtoffer waart. —— Houd nooit op met ftrijden — de Christen toch moet voortgaan van deugd tot deugd. .

Te Amtterdam, bij M. de B R.UJJN, in de VVarraoeslhaat,

Sluiten