Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7i )

den helderen hemel. —,— Alle mijne tegenfpoeden ware» befchikkingen en toelatingen van God, tucht- en oefeningsmiddelen van mijnen hemelfchen Vader. ——. Nu had ik verlies van goederen, dan van aanzien, dan van kragten,

dan van vreugde, en dan weder van vrienden. Ook

had ik fmerten, fmerte over misdagen, over zonden, over onvervvagte rampen, over hinderpaalen in het zoeken der waarheid, in het betrachten van het goede, in de uitoefening van mijn beroep , in het fcheiden van zulken, die mijnè'ziel lief hadde. ■ Op welke eene wijze hebik die rampen verdragen , die verliezen ondergaan , die fmerten uitgehouden ? —— Met dille onderwerping aan God, aan zijnen altijd goeden wil? Met de derkte van een man , die over zijne driften zegeviert ? ■ Met gelatenheid van een' Christen, die in de felfte kastijdingen Vadersroede kust, en wel verre van te morren of te klagen over geleden verlies hartelijk betuigt: God regeert en alles is wel! — Ben ik ook door deze rampen beter geworden ?• — Hebben zij mij vermurwd tot God gebragt, tot flandvastige deugd opgeleid, de ijdelheid der wereld doen kennen en mij nader aan mijnen God verbonden? — Kan ik nu op* mijne doorgewordelde rampen te rug zien , dankliederen, zingen en mijnen God voor die tuchtigingen als middelen ter bevoordering van mijne geestelijke volmaaktheid verheerlijken? o Mijn God! Ook hier val ik biddende voor

uwe voeten neder! Gij kent mijn trotsch, mijn.weerfpjnnig hart, gij weet, hoe ik vaak over uwe befchikkingen klaagde, hoe onwillig ik mij liet leiden, hoe ik uwe Vaderliefde mistrouwde , hoe ik in uwe kastijdingen de tekenen van. Uwe Vaderhand niet opmerkte — dit alles: belijd ik Voor u, mijn God en Vader , die des niet tegendaande , mij

welgedaan, bewaard en geleid hebt tot dezen dag. ó.

Lieve Vader! Laat uw kind genade in uwe oogen. vinden , buig gij zijn hart ter gehoorzaamheid, ter onderwerping in. alle uwe wegen, en laat hij voortaan u volgen., waar gij hem leiden zult !*

Gelieft het u, zo houdt mij vrij van jjlagen, Zo geeft mij hier veel heuchelijke dagen: Doch zo 't mij niec tot voordeel zij v Zo blijve uw troost alieen mij bij I

Y %~ Maar

Sluiten