Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t '75 )

dalen. De redding uit veelerlei gevaaren, zal mij ia

alle rampen voortaan op Gods Vaderlijke trouwe doen

ïteunen en óp hem alléén doen hopen. . Het verzuim

van gewigtige bezigheid , zal mij nu meer oplettender-, ij verder en getrouwer maaken in het werk, waar toe ik

geroepen worde. ■ Mijne te kortkomingen , mijne

zonden, zal ik dit jaar gedenken, vermijden,-—— ik zal heiliger voor God leven en elk gedeelte van mijn tijdperk het doel der Christelijke volmaaktheid nader komen. —r»» Daar God met mij is zal ik geen kwaad vrezen, maar rustig lustig voordwandelen. Het ga hoe 't ga , hij is mijn

Vader , en ik ben zijn Kind! Voor zijne weldaaden

zal ik hem ioven, lofzingende zal ik hem verheerlijken. — Ik zal ftandvastig blijven in het werk des Heeren — doen het geen mijn beroep en pligt vordert — zonder uitftel volbrengen , dat ik inftaat ben te volbrengen — mijne

misftVen verbeteren — en voorzigtiger wandelen.

Elke gelegenheid, waar ik wijsheid en deugd kan leeren, zal ik waarnemen, geen oogenblik mij daar van laten ontfllppen, om mijnen loop des te fterker voord te zetten en het groote doel nader te komen.

Zie daar, mijne Medechristenen ! een Christen in zijne overdenkingen over het bijna afgelopen jaar.

Hoort zijne redenen, overdenkt ze bij u zeiven, ftelt u in zijne plaatze , en ik verzeker u , het zal u van veel nut zijn in dat jaar, dat gij zult intreden, ja alle de jaaren uvves levens.

Gave God, dat deze overdenkingen u lieden zo gezegend waren, dat men voortaan uit uwe gedragen de Zalige gevolgen, daar van zien mogte.

Waarlijk, mijne MedereizigersI Indien gij het jaar, dat wij zo zo zullen intreden, met zulke gevoelens en bezigheden moogt aanvangen , voordzetten en voleinden, dan zal het voor u onfchuldig, vrolijk en gerust voorbijgaan. — Dan zult gij uwe kinderen, uwe huisgenooten, uwe Medechristenen voor den hemel voorbereiden en zeiven al rijper worden voor den kring eener zalige beftemming.

Welk een zalige invloed zoude ook dit hebben op de maatfchappij in Nederland. — De weliustigen, de onge-> rechtïgheidswerkers zouden daar door verbeterd , en de wolven in lammeren veranderd worden.

Elk vereerer van God en jesus christus leeve dan voortaan heiliger, voorbeeldiger en gewinae zijnen broeder.

Sluiten