Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 182 )

jeugdige Heden! Weest zuinig, weest zorgvuldig in het ge. bruiken van dezelve. Verfpilt ze niet in bedwelming der jeugdige vermaaken en dwaasheden. Wendt ze allen tot het belchaaven van uwen geesten uw hart, tot het ontwikkelen en oefenen van uwe bekwaamheden en vermogens aan. — Deze uwe dagen zijn dagen van toerusting , van voorbereiding, voor uw volgend leven en de eeuwigheid.

Het verlies dezer dagen is bijna voor u onherftelbaar, en zo gij nu uwe vermogens oefent in wezenlijke zuken, des te nuttiger zult gij in deze wereld en des te grooter in de toekomende worden.

Gewigtig zijn ook, in dien opzigte, de dagen, die gij bij den aanvang van dit jaar te gemoet ziet, gij, die in den manlijken ouderdom, in het volfte gevoel en genot van uwe kragten zijt! Dit zijn de dagen uwer grootfie, beste werkzaamheid, dagen, die befiisfen zullen, of gij aan uwert pligt als mensen en als burger voldaan, aan uwe verordening op aarde beandwoord , en een algemeen - nuttig of algemeenfchadelijk leven geleid hebt. ó Laat niet toe, dat zij u ongebruikt ontlhappen. Weest en wordt en doet geiuurende dezelve alles, wat gij in uwe omftandigheden, volgends uw beroep , in uwe betrekkingen, kunt zijn en worden en doen. Spant uwe kragten in, en laat u haare infpanning nooit verdrieten. Zoekt geen rust voor dat gij gearbeid, geen belooning , voor dat gij dezelve verdiend hebt. Verlangt niet te oogften, voor dat gij geplant en gezaaid hebt. Denkt en handelt noch als jongelingen, noch als grijsaards in de jaaren van een' man. Érnftig nadenken en rijp overleg zij het kenmerk van alle uwe fchreden, en nuttige werkzaamheid het fieraad van alle uwe dagen! — Maar vooral verbindt in alles, wat gij voorneemt en doet , het tegenwoordige met het toekomende, uw gedrag met de verandwoording, die gij eenmaal daar van geven moet, uwen ftaat van oefening met den ftaat van vergelding, die op u wacht.

Gewigtig zijn, eindelijk, de dagen, in gemelde betrekking, die gij in dit jaar te gemoet ziet, gij die den hoogften ouderdom nadert. — 't Zijn dagen van ernftiger zieloverdenkingen, van ernftiger voorbereiding tot eenen overgang in een ander leven. — Het getal derzelver zal klein wezen. — Gij, die nog onbereid zijt, haast u! — Grijs in jaaren en vol van ondeugden te zijn, is een ontzettend denkbeeld. En evenwel , ó liefde zonder wedergaê! de

zodanigen roept jesus. Wel aan dan, onbekeerde

Ouden! Vliedt naar Hem toe! Nog kunt gij behouden, nog

kunt

Sluiten