Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I9i )

fchaamcns toe verbeid hadden, of liever (gelijk josephus heeft en michaclis (*)enm u ntinghe goeakeuren) als zij tot den 'avond toe verbeid hadden. — Wat men kieze, dit is zeker, zij wachtten een' buitengewoonen tijd eer zij open deeden. Zouden zij dit gedaan hebben ,

indien hij zijn gevoeg deed. Wanneer iemand in zulk

geval wat lang achterwege is , heeft men ras vrees voor eenig onheil. In zulk een geval, eischto hun pligt, dat zij raifer hadden gaan zien, wat 'er van hun' Vorst was. Maar bij het nemen van een middag - fiaapjen (f) kan men zeer wel begrijpen, dat zij zoo lang wachtten, als maar mogelijk was.

- Wat nu de andere gefchiedenis van david en saul (§) •aangaat: wanneer men die enkel leest moet men gedrongenworden, gelijk het ons ging, om aan niets anders, dan aan het [latten te denken.

Kan het iemand in het hoofd komen te denken, dat s au l zoo maar goedsmoeds zou toegelaten hebben, dat david hem een flip van zijn kleed affneed. Zou hij geen gerucht gemaakt hebben. Mij hadt zijn geheel leger bij zich. — 'Er (bat ook met ronde woorden, dat david flillekens (!) de flip van zijn mantel fneed. Hoe kon dit gefchieden, wanneer saul alleen zijn gevoe? hadde gedaan ?— Maar hoe eenvoudig is alles, wanneer wij hier aan den Jlaap denken! Niets is natuurlijker, dan dat een oosterling, die een tocht gedaan heeft, gelijk hier het geval met saul was, zich eene koele plaats zoekt om van zijne vermoeidheid door den flaap wat uitterusten. JM0Ï iets. De fpelonken dienden in het oosten tot verblijfplaat zen voor de Reizigers. Zulke plaatzen nu zal geen oosterling op zulke wijs verontreinigen, als men hier aan saul wil toekennen. -—

Wij voor ons en wie zou 'er nog aan twijfelen kun«

nen? befluiten dierhaiven met alle zekerheid — de

voeten dekken — betekent een fiaapjen nemen. — En — daar het vetband dit zoo-duidelijk leert, kunnen wij niet nalaaten deze aanmerking te maaken, dat 'er eene groote menigte van Uitlegkundige gefchillen minder aanwezig zouden

(*) O. KM. l. l.

Ct) Over het gebruik hier van leze men nieb. bij munt. en hasiCds p. 763. (§) 1 Sam. XXIV.

Q.) Men heeft zich vermoeid om die zwarigheid op te Iosfen v van waar het toch kome , dat saul niet gemeilu heeft, het geene Bivin deed. Sommigen .hebben hier zelfs .tot een wonderwerk hea toevlucht genomen. PW, kasjio!.

Sluiten