Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 200 )

. De zilvren maan fcliept licht uit gouden zonneftraalen. De heldre darren doen den hemel glansrijk praaien, De hemel fiere het veld met gras en kruid en bloem, Hier ftrekt het vee de wei, de Herder 't vee tot roem; Wij ftellen weör in U ons heil, gelijk Gods Helden , Van zo veel eeuwen her, in u hun' luister (lelden. Eer fchuw de graage koe het malfche veldgewas, Het zooglam de uijers, en de lecuvvrik zode en gras; Eer zal in 't Cedren - bosch het vischje kwinkelecren, En op de holle zee het geitjen klavers fcheeren, Eer wö u rerlaaten, en het ons vergeten zal Dat gij geboren wierd , ó Hoeder van 't heelal !

ó Mijne Mede - christenen! dat we allen, gelijk de Her- [ ders, dit kindeken mogten vinden; dat we de woorden van i dit etiangelie met maria in onze harten mogten bewaarenl — Dan zullen we met de herders God looven , met debo- ■ ra en mozes Gode lofzingen, met david zijne werken . roemen, met den ftokbewaarder over ons geloove ons verblijden, en met de Apostelen den Vader van jesus ciiris» ■ tus looven, die ons door jesus christus wederbaarde j tot eene levende hope.

En welke lofzangen zullen we aanheffen, wanneer we we- i derkeeren naar het huis onzes Vaders! — Daar zullen we | jozef, maria, de herders, j e s u s , God zien — en zingen, 3 zingen: hallelujah! het Lam, dat geflagt is, zij de eere, 1 de kragt, de heerlijkheid, de majejleit 1 — hallelujah l,,, i

Te Amilerdam, bij M. de B RUIJN, in de Wannoesfttaat.

Sluiten