Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «PT)

i «n daar uit het oogmerk trachten na te fpooren. Waaneer onze Zaligmaaker zegt: gij hebt gehoord, dat gezegd is, \ oog om oog, en tand om tand, zo wijst hij ongetwijfeld ; zijne leerlingen op één of alle de volgende plaatzen, Exod.

XXI: 24. Lev. XXIV: 20. Deut. XIX: 21. waar in niet ; gefproken wordt van de geoorloofdheid der zelfverdedii ging, maar van de verpligting der llechteren om wraak te 1 oefenen over gedaane verongelijkingen die met gelijke munt I moesten gelrraft worden. Deze wraak hebben, waarlchijnj lijk, de hraêliten mogen eifcheq , wanneer zij beledigd \ werden, zijnde alsdan de rechters verpligt hen te wreeJ ken. Hier wordt dan alleen gefproken van de wraak, die j niet ftrekt , gelijk de zelfverdediging , tot afweering van j ongelijk, maar alleen tot vergelding van een reeds geleden j ongelijk. Zo ook in het vervolg: wanneer onze Zali^maa9 ker zijne tegenftelling door voorbeelden opheldert, zegt i hij niet, „ zo wie u op de rechter wang wil flaain, weert ] „ den flag niet af, verhindert hem niet;" ■ ■ maar, 1 zo wie u op de rechter wang (laat, dat is , daadelijk 1 doet, of gedaan heeft , keert hem ook de andere toe , i liever dan , gelijk uit den famenhang blijkt, u te wreej ken ,. door hem weerom te liaan. Dus kan men uit den 1 famenhang niet anders befluiten , dan dat onze Zaligmaaj ker alleen beoogt te verbieden , of de wraak in 't algeI meen, of de wraak in fommige geringe gevallen, hetgeen I wij vervolgends zullen onderzoeken.

j In de aangehaalde plaatzen uit de wet worden meer» 1! derlei beledigingen en ftraffen opgeteld , dan onze Zalig. I maaker aanhaalt. Daar wordt gezegd , ziele voor ziele, h dat is , het leven voor het leven , oog voor oog , tand I voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brand voor brand, wonde voor wonde, buile voor buile. Deze op* >j telling fchijnt alleen bij wijze van voorbeelden gedaan I te zijn , zonder andere beledigingen van de wraak uit te \ fluiten ; of ten minlTeii de Jooden fchijnen de wet ook op allerlei beledigingen , hoe gering, toegepast te hebben , al beftondea zij alleen in een hoon of eene geEe 2 fin-

Sluiten