Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 246)

de pligten van zijn beroep nieuwe kragten te vergaderen •, maar van deze benauwde wederkeering af tot aan zijnen dood toe met een zwaarmoedig hart eenen óngelukkigen misflag betreurde , waar door bij zijnen vriend gedood , en een geheel huisgezin ongelukkig gemaakt

hadt ; hij , door wiens vrijmoedige belijdenis der

waarl.eid een geheel wingewest gedoemd was tot eenen nog fmaadelijker gewetensdwang ; — hij , alle deze , en dergelijken , zien met verheerlijkte oogen de diepe wijsheid van den Oneindigen , welke nu bij het geheel , voor fterflijke oogen ondoorgrondelijk , ontwerp van hun rampzalig noodlot in godlijke ftraalen uitblinkt. Niet één is 'er , die het gelukkigfte leven op aarde boven het ongelukkigfte nog zoude verkiezen. Elk zegent de uuren , waarin hij bezweek onder de ondraaglijkfte lasten ; elk ziet 't nu , dat de geheele naamlooze zaligheid, welke hij thands geniet, niet dan onder deze lasten konde uitfpruiten; elk aanfehouwt in het hemelfche licht den rijkHen oogst van die onuitfpreeküjke voordeelen van alle zijne bekommeringen , welke zijn verftand en hart te magteloos waren , hier op aarde ook flegts met het geloof te omhelzen. Geene twijfeling ontrust hem meer, de voorige fteunfels van dezelven zijn verdweenen , en wel zodanig , dat 'er geen voetfpoor meer van te zien is ; de raadfels zijn opgelost, de verborgenheden omzwachteld; de gronden en gevolgen, de oorzaken en bedoelingen van alle fmarten en tegenfpoeden en droevenisfen ftaan daar in eenen volmaakten luister , en van eene plegtige verwondering weggefleept, verliest zich de zalige^geest in

eene eerbiedige befpiegeling, tot dat hij, van de

heilige ontzetting ontwaakt, zich voor den troon van den liefderijken Beftuurer dezer wereld nederwerpt, en de ook aan hem zoo heerlijk geopenbaarde wijsheid en goedertierenheid aanbidt, welke eeuwig zijn zal, gelijk zij van eeuwigheid was !

Doch ik 'ondervind reeds al te zeer, hoe koel het hart, nog van het ftof omringd, is, om de vuurige aandoeningen van dankbaarheid zoo gelijk de verheerlijkten te ondervinden! Ik ondervind reeds al te zeer, dat mijn beperkte geest, flegts door een donker glas, ftaaroogt op het geheim veruitgeftrekt ontwerp van den Oneindigen

Geest 3

Sluiten