Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cm y

hier door in de gedachte zouden bevestigd geworden zijn , dat hun Heer verrezen was , om eeuwig mes hun op aarde te leeven , en dat wereldsch gebied op te rigten , het geen zij , naar hunne joodfche- wijs van denkeu , te gemoet zagen , en hun hart op -nieuv? ten allerilerktten aan zijne tegenwoordigheid gehegt hebben , en , in gevolge hier van , door zijne , hier opkort volgende, hemelvaard , niet flegts in de gfootftfl droefheid gedompeld , maar ook in de u-iterfte verwat-» ring zouden gebragt zijn ; eene droefheid en %9rVnV£ ring , .die hen ten minften' onbekwaam zouden gemaakt hebben, om terflond op zulk eene bedaarde .wijs te werk té gaan, om de belofte van den Ha Geest me% zoo .veel geloof en vertrouwen af te wachten, en door het licht, en den bijftand , welken zij hier door Ontvingen , verlicht en verfterkt, zo veel doorzigt te betoonen in het waare, en tot hier toe geheel onbekende plan der nieu-r we bedeeling, het geen,zich thands duidelijk begon-«9 openbaren, en zich met zoo veel ijver en moed jn heï werk hunner bediening te gedragen, als:.?ijr nu gedaan hebben, zo deze droefheid en verwarring^ ai-.yfts geen er-* ger, en voor hun geloof en het gantfche Christendom veer derflijker gevolgen geweest waren. Reeds terwijl de Heer, uit den dood verrezen, zich nog op aarde, omi hielt,...flegts nu en dan, voor eer.' korten ti;d, met zijne tegenwoordigheid begunfijgd;, en dat; ajleeji; 0öl! hun vaji die wezenlijkheid zijner-.-verrijzenis te overtuigen, dn met hen van zijn koningrijk te fpreken./sitrjtflkvjis. wederom, voor eene ruime poos, van deze zijne.^ögeftwoordigheid beroofd ■, zonder dat de plaats van zijn. iirioorgaand ver blijf chun bekend was ,- moest des Hollands Ditci/vkn deszelfs hemelvaard tiooözaaklsjk. jnift vreemd :en onvery/acht voorkomen , w. het iivtn min hard vallen , hier Oo § door

Sluiten