Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( VS )

«iet wel, op eene andere wijs, dan gefchied is, niet onafi gebroken, en zo als hij gewoon was, met zijne leerlingen verkeeren, en moest zijn doorgaand verblijf, zelfs voor .dezen, bedekt blijven, om de volgende rede: - Onze Heer moest, na zijne verrijzenis, alleen aan de geloovigen, en niet aan het ongeloovig Jodendom, openbaar worden, alzo zij als dan zouden gedwongen zijn, om hem voor den messia te erkennen, ook wilde hij de wereld door het geloof zaligen. Op eene andere , op de gewoone wijs met zijne Discipelen omgaande, was 't niet wel mogelijk, dat dit laatfte, zijne openbaarmaaking aan het ongeloovig Jodendom konde vermijd worden. Op eene volftrekt woeste plaats, zich voor eenen ruimen tijd met hun af te zonderen , lieten hunne behoeften, als menfchen, en de betrekkingen, waar in zij, als zodanig, tot de wereld en de hunnen Honden, niet toe. In eene, niet geheel onbewoonde ftreek, zich met hun onthoudende, moest hij noodzakelijk openbaar worden. Dit moest vooral plaats hebben, zo hij, naar gewoonte, de fteden en vlekken van het Joodfche land met hun doorreisd , of zich in één derzelven onthouden hadt. En, hadden de Discipelen flegts geweten, waar de Heer zich, fins zijne opftanding, doorgaands onthielt; dit zijn verblijf zoude ontwijfelbaar bekend geworden, en het, zonder eeu wonderwerk, niet mogelijk geweest zijn, hein aan het oog der overige Joden te onttrekken, een wonderwerk , het geen voor 't geloof in jesus opftanding niet wel anders dan nadeelig zijn konde; behalven dat het, daar het oogmerk, waartoe het dienen zoude, ook door natuurlijke middelen konde bereikt worden, zo als gebleken is, op zich zelf ftrijdig zoude geweest zijn met de godlijke wijsheid.

En, daar 'er deze redenen voor te geven zijn, zo kan het met reden niet vreemd toefchijnen, dat de Heiland, na zijne venijzenis , fchoon met veele gewisfe kenteke' ' '' nen,

Sluiten