Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C )

men , dan dat de Hogepriester, wegens het onderfleld ?evai van Lastering, zijne klederen fcheurde, welke plechtij;h;id de Joodfcbe rechten daar vooral bij vorderden. Wij twijfelen niet, of onze kundige en opmerkzame Lezers zullen de bewijzen der onwettigheid van die eerfle zonderlinge vierfchaar des te gewigtiger met ons keuren, vermids de handelingen van dien rrtgt de bafis,o£ der gantfehe grondflag, waren van het volledig en peremptoir raadsbelluit, het welk 's daags daarna genomen wierd- ,Want wij oordeelen, dat, daar de gelegde grond/, "zelfs ten opzigt van de form des rechts, zo geheel en al, nul en van geener waarde was, het ganfche ftelfel, offchoon de twede raadsvergadering wel en wettig belegd en ordenlijker gehouden wierd, als gantsch informeel van zelfs most vervallen. (*)

Thands gelust het ons eene andere gewoone vooronderstelling te beproeven, of, namelijk, cajaphas , als hogepriester, de ordenlijke Voorzitter ware van den Raad, in welk licht men hem gemeenlijk befchouwt en met vertrouwen vooiltelt ? Wij zullen wat nader onderzoeken, en ter toetze brengen, of: het zo zeker zij, als men pleeg te denken , dat hij dien. post,, in die betrekking , waarlijk van rechtswege, of volgends 'gebruikelijke orde,bekleed hebbe, voor zo ver wij uit de Joodfche gefchtedenis,'befchreeven wetten, ordonnantiën , costumen ,,.en allerlei oirkonden , over deze zaak kunnen en mogen oordeelen?

De Joodfciie Meesters veihaalen ons,dat de Raad belfond uit 70 of 71 leden, mannen van groote en voortreffelijke ziels- en lichaams-gaven, bij uittrek ervaren in alle talen en wetenrchappen, dat de hoogfte magt en onbepaald gezach in hunnen lciioot berustte , gantsch Israël, 'naar het Mozaisch rechtboek , van huftne uitfpraak afhing, en in alles naar hen horen moest, in het ftuk van overlevering, en wetgeving, in de uitlegging der wet , in het vastftellen van plegtigheden, gewoonten en gebruiken , in allerlei verordeningen , zonder eenige uitzondering , dat wie tegen hunne woorden misdeed, zwaarder misdaad gerekend- wierd begaan te hebben, dan die tegen de woorden van moses wet zelr. A risia;!» na ioov ,t;e:2porn mw.v.vivo tjius ooviwtafc »<fe

(f) Casaubonus acht h'.t geheele vonnis tegen jesus niet eens geregtdijk te zijn, maar flegts privaat: beter denkt.huber dat het voniiis wel geregtelyl; was,maar als van e,ene ontiergefclrikte Overheid Qmagiftratus munkipalis,) welke vooraf oordeelt , en den veroordeelden met htm vootvoniiis aan den Landvoogt overgeeft. Disf. Jurld. & Plülof. T. 3-

Sluiten