Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zo© luidde ite godlijke belofte, die moeste vervuld worden, en daar op pleitte dus de godlijke Middelaar: Gij zult mijne ziel in het fchcöl niet verlaten , gij zult niet toelaten,, dat uw Heilige de verderving zie! — Blijde boodfehap — godlijke taal: Hij is opgejlaan! Ik zie in deze gebeurdtenis den luister der Godlijke heerlijkheid — js.'.I.es is hier hemelsch, alles godlijk, droefheid verwisfeit in blijdfchap, fmaad in heerlijkheid, de dood in het leven; jesus heft! — hij is opgejlaan!

Maar hoe gewigtig, mijne Medechristenen! is voor ons deze gebeurdtenis! — jesus hadt dikwerf de godlijkheid zijner zending en leere door zijne opftanding bevestigd — daar aan zoude blijken, dat hij de Zoon van God, de waare Ms-fia. was. — Voor heel de wereld hadt hij verzekerd, dat hij magtig was, den tempel zijns lichaams, in geval die werdt afgebroken, binnen drie dagen weder op te bouwen — deze, en meer gezegden en verklaaringen, bevestigde hij door zijne zegerijke verrijzenis; en dus blijkt het, dat hij is de Zoon van God, de waare messia, de Koning de? Koningen! — Of kunt gij u verbeelden, dat God, in geval jesus een verleider des volks geweest ware, dan zijne Almagt zou hebben willen leenen , ter ftaaving van deszelfs voorzeggingen? — Verre zij van ons die gedachte! — Hier, hier bij het ledige graf van jesus hooren we andermaal die ftem uit den hemel: deze is ■mijn geliefde Zoon! in welken ik raijn welgevallen hebbe, boort. Item! ——

P. ulus, de groote paulus, heeft die waarheid geRaaft — hij is kragiig, zegt hij, bewezen de zoon van God tte zijn, door zijne opftanding tut den dooden.

Maar vooral wordt ons geloof in j e s u s ,.als den Verzoener en Verlosfer van zondaaren , door zijne Opftanding bevestigd. —« Nu de Yauer zijn.en Zoon heeft opgewekt , kunnen wij aUesün.s verzekerd, zijn, dat jesus volmaakt der zondaren fchuld ixttb betaald, en dat de fchuldeifcher volkomen

Sluiten