Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3>7 )

men bevredigd is. — Op bet ledige graf van j e s u s lezen we, als het ware , die heilvolle woorden ; God was in christus, en vei zoende de wereld met zieh zelven! — Wij zijn met God verzoend door den dood zijns Zoons! — Zie daar de grootfte zege voor het menschdom! zij, die hem als den Verlosfer van zondaaren door het geloof zich toeëigenen, juichen bij het graf van den verrezenen j e s u s; — nu, nu wetenz-e, dat hij volkomen voldaan heeft;nu, nu zingen ze in hunne lofliederen: jesus heeft het handfchrift der zonde dat tegen ons was,, aan het huis uit' gedelgd! want God heeft hem opgewekt uit de dooden! — Nu is de toegang der godlijke barmhartigheid voor zondaaren geopend! Nu is 'er geen verdoemenis meer voor de genen , die in christus jesus zijn! — Juicht dan mijne Medechristenen! zingt den Heere een nieuw lied! — zingt door alle gemeenten: jesus leeft I — Ik . zegt nu, de Almagtige zal uw God zijn, en gij zult mij tot zooneu en dochteren zijn! vreest niet; want het is mijn welbekaagen , u het Koningrijk te geven l

Door de opftanding van jesus christus hebben we een vaste hoop op een beter leven. — Was jesus niet Qpgeftaan, altijd zou ook die gedachte, wat zal *er van mij worden na mijnen dood? — mijne ziel benaauwd hebhen; maar nu mij het euangelie gepredikt is: jesus leeft en gij zult leven ; hij is de eerjieling geworden der genen, die ont'flapen zijn; nu is, mijn hart gerust, nu weet ik, dat mijne ziel zal leeven, en dat dit lichaam uit de dooden zal opgewekt worden. *■*» Dierbaar euangelie! Gij , gij roept ieder mensch toe; gij zijt voor eene eeuwigheid! — En, God, wat vreugd! — geloof ik in jkmis, neem ik hem aan als mijn borg, dan ben ik reeds met hem opgeftaau, met bem ten hemel gevaaren , in den hemel gezet - dan deedt hij dit alles voor mij, — in mijne piaatze. Zalig* triumf van jesus, chrhtus! hoe verrukt ge mijne ziek te midden, van, alle mijne rampen, door hemelvreugde ' ■—f Rr 3 Denk

Sluiten