Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 319 )

laat is. — Veelen van u zullen hier op aarde niet meer het feest van jesus opftanding vieren ;.o! dat ge dan voor uw fterven mogt kunnen betuigen: jesus is voor mij gekruist! voor mij opgeftaan! — dan, dan zoudt ge nog op uw fterf bedde juichen: jesus leeft, en ik zal leeven.1 hij is heen gegaan om mij eene plaats te bereiden, en waar hij is, daar zal ook zijn dienaar zijn ■'

Het denkbeeld, jesus leeft en wij zullen leeven! is nogthands verbaazend voor een verhard zondaar, die de aanbieding van het euangelie veragt, verwerpt. 'Er nadert een tijd van vergelding. Zijn dood zal hem niet onttrekken aan de magt van dien Gezalfden. Offchoon gij, verhard zondaar! u aan zijn heilrijk gebied op allerlei wijze poogt te ontrukken; Hij heerscht nogthands als Koning, hij draagt de fleutels van dood en graf, en heeft alles zijnen voeten onderworpen. — Heden dan, terwijl gij zijne ftemme nog hoort, verhardt niet langer uwe harten! — kuscht, hebt gij het leven lief,, dien Zoon, op dat gij met hem, in zijne heerlijkheid, eeuwig moogt leeven. WiiOI ; ■,'. rfj

Gij, die zeggen kunt, jesus is voor mij opgejlaan ƒ hij leeft voor mij in den hemel ! gij,hebt thands blijde ftof van overdenking. Lang hebt ge de treurtoonen over de martelingen van den oufchuldigen jesus in. Gods huis hooren weergalmen — thands klinkt u die juichtoon in de ooren: hij is opgejlaan ■' hij heeft den dood en het graf overwonnen 1 Nu is het rijk onzes Gods en zijns gezalfden geworden! — Nu leeft uw Goè'1! hij leeft voor u in den hemel! hij zal eenmaal wederkomen, en u tot

zich nemen, op dat gij zijn moogt, daar hij is! ■

God, wat vreugde! terwijl ik dit fchrijf, werp ik een' blik op mijn eenig kind — op mijn Echtgenoote —■ Een traan van vreugde ontrolt mijn oog! —■ mijn hart juicht: daar zullen wij elkander wederzien! daar zal ik ook met u leeven! eeuwig leeven! vergeeft mij die taal van het hart, Medechristenen! Vro-

Sluiten