Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 349 )

is , en door de verwoesting van Jerufalem geheel zoude bewaarheid worden, en dat bijgevolg dit werk des Geestes bij hen noch twijfelmoedigheid , noch fpotternij veroorzaaken moeste.

De verklaaring van joé'ls woorden is door dit beredende gemakkelijk. Eene toelichting zal den Bijbelminnaar niet onaangenaam zijn.

Dus dan vervolgt petrus, zijne redevoering: En het zal gefchieden in deze laatfte dagen enz. —— De laatfte dagen, zijn de dagen van den messia, de dagen van het N. Testament —— ziende ook petrus ingewikkeld op den aannaderenden dag van Jerujalems oudergang, kunnende deze dagen, waarin dit voorviel, in betrekking tot de Joden, met recht de laatfte dagen , genoemd worden. —. -In deze laatfte dagen, belooft God, zijnen Geest te zul'

len uitftorten over alle vleesch —i niet zoo zeer de

gewoone gaven , waar door het verftand verlicht , de wil geheiligd en het geweten bevredigd wordt -— maar, gelijk uit vs. 4 te zien is en uit het vervolg blijkt, tevens de buitengewoone, waar door men eene buitengewoone openbaaring van Gods wil en weg ontvangt , en bekwaam wordt , die aan anderen mede te deelen,

Deze zoude hij uitftorten , gelijk een vollen ftroom op hun gieten, dat is, in ruime maate mededeelen , aan alle vleesch, dat is , aan allerlei foort van menfchen , jaaren , ftaat of volk, zelfs de Heidenen niet uitgezonderd: want zouden 'er ooit uitlanders ftaan en des Heeren kudde weiden ; zouden vreemden zijner kerke ooit ftrekken tot wijngaardeniers en akkerlieden ; (*) zoude de Heere zich ooit uit de Heidenen eenige tot Priesters en Levieten nemen ; (f) zij moesten dan ook daar toe geheiligd, afgezonderd en bekwaam gemaakt worden, en dit kon niet anders gefchieden dan doof de uitftorting van dien Geest, welken de Heere beloofd hadde.

Dit blijkt uit de volgende woorden : Uwe zoonen en dochteren zullen profeteren, uwe .jongelingen gezigten zien enz. — Zoonen en dochteren zijn hier het zaad van

abra-

(t) M. LXVIs 21.

Xx 3

Sluiten