Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3Ö7 )

-geweten hem aanklaagt — hem veroordeelt — de Christen*heeft geen rede van vrceze. Zijn vriend, zijn Heer toch heeft bij zijnen Vader voor hem verklaard; ,4 laat de*.

zen in het verderf niet nederdaalen, ik h b de verzots. " ning voor hem gevonden." ■ Blijmoedig dan mag

de Christen jesus komst te gemoet zien.

Maar —zegt petrus niet meer? zegt Hij niet, dat de Christen verlangt naar de openbaarin.' van den Heere jesus? En is dit niet onbetaamelijk? R dit ni t Go ,o'.:eerende? wil de Christen zoo nier voor zijnen tijd, van zijnen post afloopen? Geenszins! ware dit het :eval, dan zou hij niet te verontfchuldigen, maar te veröordeelen zijn! —De'Christen dan , welken petrus bedoelt, wil niet

voor zijnen tijd van zijnen post arloopen. Hij wil

dit leven niet verlaaten voor dat de godlijke wijsheid zulks, nuttig en noodig oordeelt —— voor dat zijn taak hier op_ aarde is afgeweeven. — Wilde hij anders , dan zou hij zekerlijk tegen God opftaan — dan zou hij zijne wijsheid boven die van God ftellen — dan zou hij zijn plan boven het godlijk plan den voorrang geven —— dan zou hij Gods oogmerken rechtftreeks dwarsboomcn, dewijl hij uit den kring der wezens, waar in God hem tot zijne einden hier

op aarde heeft geplaatst, zich zou begeven willen >*

Hoe dan verlangt de Christen naar jesus komst? op

gelijke wijze als christus leerde begeeren en de

Christen begeeren mag en waarlijk begeert.

. Hoe begeerde jesus? „ Mijn Vader (zeide Hij) (*), indien het mogelijk is , laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij

wilt." — Zoo begeerde jesus .1 ■ ■ ondergefchikt

aan den wijzen wil van zijnen Vader. — Zoo begeerden de Apostelen. Ten voorbedde zal ik alleen paulus aanhaalen , daar Hij vooral ook zijne begeerte naar jesus komst uitdrukt: „ Ik heh begeerte (fchrijft Hij) (f; om ontbonden te worden en met christus te zijn. Want " dat is zeer verre het beste." Deze zijne begeerte intusfchen onderwierp hij aan Gods wijsheid, welke hem nog op aarde noodig keurde ten dienfte van het Christendom, waarom Hij 'er oók bij voegt: » ,, maar in den

,, vleefche te blijven is noodiger om uwent wille." -Dierhaiven verlangt de Christen alleen ontbonden re worden . en

f») Matth. XXVI: 39.

Ct; PM. 1: 23, 04,

Sluiten