Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o Christocratie, of de Heerlijkheid

bevoordering van heiligheid en deugd, maar tevens ook als een- middel tot verkrijging van zulk een heil, waar over hij ais in eene zekere heilige geest vervoering uitroept: zij werken ons een gantsch, zeer, nitneemend, eeuwi? gewigt van heerlijkheid (a).

En kan men het verband van den Cbristelij* ken Godsdienst tot tijdlljk geluk en welvaard, bij allen niet aanwijzen en bctoogen (*) zoo laat ons in aanmerking neemen, dat om ons tijdelijk geluk en welvaaren in derzelver echte waarde wel te bereekenen, men het zelve voor af dient te leggen in de fchaal des Heiligdoms: dan zal men bevinden, dat God den fmaak van zijne gunst, goedheid en liefde, —i welke de allergrootfle zegen op aarde is, Psalm IV: 8—22, niet minder kan leggen in eene Ichotel groen moes, dan in de keur der uitgezogtfle fpijzen. Voords, dat als wij wijslijk naar de voorfchriften van den Godsdienst onze behoeften beperken binnen den kring van onze eigenlijke nooddruft: wij tot ons tijdlijk geluk en welvaaren veel minder behoeven, dan buiten dat door veele dwaaslijk gefchat en bejaagd wordt. En laat ons dan eindelijk de gordijnen der eeuwigheid openfehuiven en zien, dat bchalven de nuttige en heilrijke einden, die rampen cn verdrukkingen in den tijd hebben aangebragt, zij voor den waaren beminnaar van

den

(a} Rom. V: 3—5. VIII: i3 2. Cor. IV: 17, 18.

(*) Hier toe fttekt. zeker fraai Werk van paleij Vieüv) of the Evidences of Ctrisii'anitif; waar van men een lezenswaardige opgaaf van deszeifs inhoud aantreft in de Algtmeene Faderlandtche Letter- oefeningen voor 1795. No. 2. Bladz. 41. ian 't Meubelwerk.

Sluiten