Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao4 De Heerlijkheid van Christus, als

Hij voer ten Hemel, Hij ontving de belofte van «len Geest, Hij Hortte deeze gaven van den Geest uit over zijne Apostelen, en de eerfte Christenen, tot de gewoone en buitengewoone werken der Genade, 't welk alles door zijnen wil wierd uitgevoerd.

IV. De Menfchelijke Natuur van onzen Heer Jefus Christus heeft eenige invloed in de hulpe en onder ft euning yan ver zegt e Christenen De Apostel verzekert ons, dat wij eenen Hoogenpriester hebben, die in alles verzogt is geweest, gelijk als wij, uitgenoornen de zonde, en dat hij aangedaan kan worden met het gevoel van onze zwakheden , dat is, Hij heeft een menfchelijk medelijden, herkomstig uit het lijden van zijne Menschheid , en daarom worden wij aangemoedigt, om toetegaan tol den Troon der Genade om geholpen te worden: En omdat hij zelf yerzogt zijnde ge leden heeft, kan hij ook den geer,en, die yerzogt worden, te hulpe komen Qb). Nu, dewijl zijne bekwaamheid ter hulpe van verzogte zielen gedeeltelijk ontftaat uit zijn Menfchelijk medelijden, en uit zijne eigen ondervinding van bet Lijden, en de verzoekingen in zijne Menfchelijke Natuur , geleid ons dit natuurlijk tot het begrip, dat ook zelve zijne Menfchelijke ziel eenige hand heeft in de hulpe van verzogte Heiligen.

i. Om dat de Goddelijke Natuur niet eigenlijk kan gezegt worden meer bekwaam te zijn geworden tot het geven van onderftand , door alle de verzoekingen, die de Menfchelijke Natuur

O ) Hebr. iv: ij. Qi) Hebr. ll'.'lt.

Sluiten