Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»5° De Heerlijkheid van Christus ah

Ah wij Hem aanwerken als God, dan is Hij God, die de Menfchelijke Natuur heeft aangepoomen, en zien wij op Hém ais Mensch, dan is Hij Mensch , die ock God is door verëeniging irec den Perfoon des Zoons van God, en dus in zijn' Perfoon God en Mensch, onze Regcerer en Rechter, dien toekomt al ons Gel°ofj Liefde en Aanbidding.

Ten befl ui te van dit onderwerp diend, dat, pffchoon de belpiegelingen , waaraan ik mij in deeze Verhandeling heb toegegeven niet volitrekt noodzaakelijk zijn tot zaligheid, zij nochthans tot verlcheide oogmerken konnen nuttig zijn in 't Christendom. Zij konnen ons geneezen van onze oude bekrompe bevattingen van de Heerlijkheid van de Verhoogde Menfchelijke Natuur van Christus, cn xdeler denkbeelden in ons verwekken van dien doorlugtigen Perfoon, welken God de Vader verhoogd heeft tot zulken een' verheeven trap van magt en Majesteit aan zijne eige regtehand.

Deeze belpiegelingen konnen ons ook eene hoogere achting inboezemen van onzen gezegenden Heiland, als ook een meer aandoenelijk bezef geven van de kragt en waardigheid van zijne diepe Verneedering en Lijden, als wij in 't oog houden, welk een heerlijk Perfoon Hij is in zich zelvcn, en welk eene rijke en wonderbaare belooning God de Vader Hem uit deezen hoofde heeft toegelcgt. Zij konnen ons ook leeren om den Perfoon van onzen Verlosfer Coden Mensch te meer en aangenaamer eer toe te brengen , en om ons op te wekken tot eene edeler beoeffening van dankbaarheid, en om voor Hem olies te doen, cn te lijden, die zoo veel voor ons op aarde gedaan en geleeden heeft,

en

Sluiten