Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 >

ut.r. hobicrüS de Jure Civit. L. i. Seet. 5- C. S, en het geen uit vroegere en laatere daar omrrent dij éen verzameld is 'door j. c. drüman, Disf. inaug. de J'irs Summi. lmperanth circa Sacra, C. 3. inzonderheid " 6 , L- B. 1764. . ,.

Hoe verlchillende nu ook in den tegen woordigen tijd- de denkbeelden eer menfehen over Chriftendom en Euaneelie-bediening zijn en uit eikanderen loopen,. hebben wij echter tot nog toe, door Gods ontfermende goedheid over ons, de vrijheid onzer confeientien niet verloren, en moogen immers eeven vrij de waare en echte Leer der Gereformeerde Kerk , als anderen allerlei oude en nieuwe Leerbegrippen,- voorftaan en belijder ; het geen. ik inzonderheid oordeele mijn recht • en mijn pligt te zijn, vooral, wanneer ik, in de qualiteit Jan Gereformeerd Leeraar Schrijve aan eene Vergadering van Mannen welke de li. Geest tot Opziendeis gefield heeft over eene zco talrijke Gemeente , die deeze Leer, do.jr Gods genade, belijdt.

'Er volgt dan , — mijne Broeders! — uit het tot dus verre'gepofeerde, het geen ik niet noodig heb bij Ulieden breeder ujc te. breiden of te vèrdeediiren,

i.j Dat een Eu.mgelisch L'ceraar der Gereformeerde Kerk, vozende, 'zijne aangenoomene Kerk-leer, nooit zijne Bediening kan of mag befchouwen als een Politiek /hnpf, of Beneficie, hem door de Hooge of mindere Overheid gegeven, waar inHij willekeurig kan worden gefield, en eeven willekeurig, zonder zich aan eenige ftrafbaare daaden te hebben fchüldig gemaakt , alleen naar het geduurig veranderlijke Syftheme van Politieke denkwijzen en ret>eerinfsvormen , kan worden verlaaten en ontzet: maar integendeel, dat Hij, op eene wettige wijze geroepen en ingezeegend , en zich door Leer ot Vv andel zijne H. Bediening niet onwaardig gemaakt hebbende, zich-moet befchouwen als een Dienaar van jesus christus , door den verheerlijkten Korting zijner Kerke , op eene middelijke wijze, getrouw geacht om in de Bediening gefield te worden, tuslchen •wien en de Gemeente, die Hem geroepen heetcy eene wederzijdse betrekking is, op de voorichritten van Gods H. Woord gegrond, en welke betrekking door- geen aardsuh vermogen , hoe groot ook, ° 0 zon-

Sluiten