Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 >

zonder onrechtvaardig te zijn , kan worden los gemaakt, verhinderd of verbrooken.

s.) Dat dit geenzints uitfluit, dat een Leeraar, die ongelukkig zich mogt fchuldig maaken aan Seditieufe beweegingen of ook aan Crimine'ele misdaaden , niet zou ftaan ten bedwange van de Burgerlijke Overheid, en ook met ontzetting zijner Bediening zou moogen worden geftraft. De Gereformeerde Kerk heeft, van de tijden der Hervorming af, tegen het vrij algemeen gevoelen der Roomfche Canonici, beweerd, dat het wettig gezag der Overheid zich ook uitftrekke over de Perfoonen en goederen der Kerkdijken , en dat deeze, boven andere Leden der Burgerlijke Maatfchappij, niets voor uit hebben Qaj. Hoogstnood-

zaak-

(V) Reeds in de negende Eeuw verördende Paus joSnnes de Acbtfle , of, volgends anderer telling, de Negende, dat alle Geeftelijken, Weduwen en Pupillen aan de weereldlijke Jurisdictie der Leeken zouden ontrokken zijn: Men kent hier omtrend het heevig gefchil over eenen Geeftelijken, die zich aan doodflag hadt fchuldig gemaakt, tusfchen thomas becet van Canterbutij, geruglteund door Paus alexanter Ut, tegen iiendrik II, Koning van Engeland: zoo leest men ook de vastftelling van lucius IIl in Decrelal. gregorii Extra. *ie 'jfudiciis, Tit. ti C. u. ,, In facri% Canonibus generaliter ref.rtur, ,, ut de otnni crimine Clericus debeat cram Ecclefiaftico „ Judicc conveniri". bonifacjus VIII verboodt aan alle Kerkelijken, op draf van den B:ui, het betaalen van tollen, tiendens en andere burgerlijke lallen aan de weereldlijke Vorften , en de Cardinaal belarminus , Couirov. T. 2. L. i. de Chricis, C. 28, begrijpt het gewoon gevoelen der Roomfche Kerk in deeze vijf Hellingen:

I. In eau fis Ecclfiajlicis liberi fuut Clerici Jure divino a fecularium Principum polefleite.

II. Non furtt exemti Clerici ab ohtigatione Legum civilium, quie non repugnant jacris Canonibns vel cfficio C/erica li.

III. Non fosfunt Clerici a Judhe fcculari Judicari, etiamfl Leges civiles non fervent,

IV. Bona Clcricorutn tam Ecclcfir.fiisa quant fculnria libera funt, ac merito esje detent a tritutti Pritt(ipnm fecularium.

A 3 V.

Sluiten