Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 9 y

ftatelijjceontwijding van misdaadige Priefters , voor dat zij Burgerlijke ftraf ontfmgen , in de Roomfche Kerk den oirfprong heeft, zelfs in ons Land, onder de Gereformeerden , is; hoewel niet altoos, echter, billijk, nu en dan, zelfs nog in onzen leeftijd, dezelfde orde , in het ftraffen van misdaadige Pre' dikatiten waargenoomen , waar door zoo wel aan de Jufhtie als aan de Eer van den Godsdienst en wierdt6"00 Pl Rechten gelijkertijd voldaan

5.) Hier uit volgt al verder, dat alle Politieke ontzettingen of verbanning der Leeraaren, zonder vooraf, gaand kerkelijk *ƒ judichhcl onderzoek cn verantwoording (naar maate de befchuldicing is) altoos onbillijk is, en dat daarom met reeden'de Kerkelijke geichiedenis van alle eeuwen alle diergelijke handelingen van keizers, Koningen en andere Overheden omtrend üislchoppen , Leeraaren of andere Kerkelijke Perfoonen gepleegd , altoos op den lijst der onrechtvaardigheden geplaatst heeft, en zoo wel de Gemeentens ais de Kerkehiken daar over altijd ten fterkften gedoleerd hebben. Zelfs hebben, in de rampzalige kerktwiften binnen deeze Landen in het begin der voorige Eeuw, de Kemonltranten, na door zoortgelijke Politieke ontzettingen van Leeraars eerst hunne Partij gefterkt te hebben, naderhand, bij de verandering der tijden, op hunne beurt ondervonden, hoe onbillijk zulke daaden zijn, en in hunne fchriften, met reden, ten hoofden geklaagd over het geene zij te vooren hadden voorgeltaan, of ten minften, zonder het voor onbillijk aan te zien, omtrend Amptgenooten, die van hun verfchüden hadden gedoogd. En gaarne erkent elk weldenkend mensch, dat onrecht altoos onrecht, en onbillijkheid altoos onbillijkheid is,..het zij men door dezelve eene goede of eene kwaade zaak wil Herken en verdeedigen, De Gereformeerde Kerk in ons Vaderland heet: ten minften altoos deeze onbillijkheid der blootè Politieke ontzettingen van Predikanten erkend, endaar tegen zoo veel moogelijk trachten te voorzien , door zoo veele Synodale wetten en befluiten van de Jaaren J578, 1579, i6?o, 1672, 16Ü0, ió8r, 168-,, en zoo veele andere Kerkelijke wetten , ais vervat zijn in de Memorie, op den 20 Och des Jaars 1795 , aan d« A 5 Cias-

Sluiten