Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< IO >

Clasfis van Gouda en Schoonhoven gepatenteerd, voor zich en voor zijnen nu zaligen Collega metskï, door mijnen meer dan twintig-jaarigen Vriend, en ra deeze tijden mijnen lotgenoot, den waardigeri bussin gh, Pred. te Gouda, welke Memorie aan Uheden allen zoo bekend is, dat ik mij veilig, kortheids-halve, daar aan refereere, te meer, daar de Zmdhollandlche Synode, laastmaal te Leerdam CA°. 1796) gehouden, met de daad getoond heeft, de billijkheid deezer Wetten te erkennen, en ongefchonden te willen maintineeren.

Op deeze en zoortgelijke gronden — mijne Broeders' — heb ik, niet nu alleen, maar door alle tijden beenen, voor onbillijk gehouden alle Politieke ontzettingen van Leeraaren , van welke Gezindheid ook, zonder eenig voorafgaand rechterlijk onderzoek en verantwoording, alleen ter zaake van Politiek-verfchijlende denkwijze over 'sLands befte of wettigfte Reegeenngsvorm, en ik heb diergelijke ontzette Leeraaren altoos befchouwd als wettige Leeraaren dier Gemeentens, aan ■welke zij door Politieke dispofirien waren ontroofd, zonder het wederzijdse» Contract tusfehen Mun en hunne Gemeentens te hebben getehonden, al was het ook zelfs, dat de Kerkelijke Vergaderingen, cie hunne verdeedigers hadden behooren te zijn, of uk menlcnenvrees in die Remoden beruften, of ook zelfs uit partijdifeheid anderen in hunne wettige plaatzen beriepen. Zoo óórdeelde ik eeven eens onder de oude als onder de tegenwoordige Conftitutie , en eeven eens zou :k oordeelen onder alle moogelijke Regeeringsvo'men der weereld, naardien het kwaade altoos kwaad is en blijft: en deeze denkwijze heb ik te vooren door daaden getoond als ik niet alleen alle aanzoeken om Mij in de plaats van geremoveerde Leeraaren te laaten beroepen, fchoon zelfs door Regeerings - leden gefchied, volftandig heb geweigerd; maar ook, als ik geene moeite ontzien heb om zommiger herftelling te bewerken, of, zonder het heertehend vooroordeel te ontzien, mijne predikbeurt te laaten vervullen door zoodanige Leeraaren , die niet alleen in Staatkundige denkbeelden van mij verfchilden, maar ook werkelijk het onaanger.aame van Politieke Remotien gefraaakt hadden, of eindelijk door met dezelve eene broederlijke vriendfehap te onderhouden, welke eensgezindheid des harten, in weer-

Sluiten