Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< is >

h

Tot eene volleedige opgaave van alles, wat ia deeze zaak, wel bijzonder door Mij, maar ook in het algemeen gefchied is, dient alles van het begin af re worden opgehaald.

T>en door de Pravifioneele Reprefent anten van let Folk van Holland, op den 9 Maart 1795, het eerfte Formulier van Eed was uitgefchreeven , waar in eene duidelijke Staatkundige Geloofs- belijdenis gevorderd werdt (aj , vergaderde het Minifterie der NederJ. Geref. Gemeente dezer Stad , behandelde elks gedachten , en gemoedelijke bezwaaren, met de grootfte openhartigheid en broederlijkheid , en allen waren, éénftemmig; 'om reeds van oordsel, dat eeu Eed van onderwerping en gehoorzaamheid door elk Gouvernement, waar onder men leeft, met recht kan worden gevórderd , en dat ieder, des gevergd, niec alleen vrijheid heeft, maar ook verp ligt is, denzei ven f. teleggen en te houden, zoo lang hij onder dat douwt'inent leeft; en het was bij het Minifterie zeer wel hekend , wat daar omtrend door de beroemdfte Rechtsgeleerden gefchreeven was, onder anderen door « orotius, de J. B & P. L. 1. C. 4. § 15, en puffendorf, J. N. Qj> G. L, 7. C. 8. § 10. en v 4. C. 4 ^ 14, maar men was ook eeven éénftemmig van oordeel, dat eene aflegging van Staatkundige

lijdenit over gevoelens, parrijfchappen en omwentelingen van niemand, behoudens de waare vrijheid,

kan

f» Zij luide dus: „ Ik verklaar te erkennen de onver„ vteemdbaare Rechten van den Mensen en vaa den „ Burger, zo -daanig als dezelve door de Provif. Repref. „ van het Volk van Holland plegtig verklaard zijn bij „ tïczelvet Publicatie van 31 Jan. 1795. en zweere de, 2„':ve in mijn Ampt of Bediening, voor zoo veel ia

mij is, te zullen handbaaven. — Ook zweer ik, dat 3, ik mede den Volke van Holland , in welks boezem ik s. erket»t>e de eigenlijke Oppermagt te beruften , als ook

deszelfs Vertegenwoordigers, gehouw en getrouw zal

djö , en vooits, dat ik alles zal doen, wat een goed i, ea getrouw fchuldig is en behoort n detp."

DAT ZWEIR. IK!

Sluiten