Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i6 >

kan worden gevorderd, en-vooral niet van Leeraaren deg Chriftendoms , die rot ander werk geroepen , en in hn'nne Poften niet gefteld waren , op voorwaarde, van bij elke Staats • omwenteling te moeten verklaaren, dat zij het .ééns zijn met de gevoelens van de Partij, die boven ligt, en van welke men, reedelijker-wijze, niets anders eifchen kan, dan door Leer en voorbeeld, zoo wel onder den eenen als onder den anderen Regeeringsform, gehoorzaamheid, ftitheid, orde en maatfchappelijke deugd tc bevoorderen , waar toe alle de Leden van het' Minifterie eeven bereid waren : ook verftohdt men niet duidelijk genoeg , wat het zeggen wil .ie , in de bediening van bet Leeraars - Ampt de gepubliceerde Rechten van den Menscb te handha a v en. Voor een gedeelte werden wel deze zwaarigheden opgeruimd door de nr.dere aanfehrijving van de -Provif. Reprefentanten, in dotö 16 Junij ijfó, verklaarende, dat hunne Intentie niet was, eene Cenfesfio fiaei te vorderen, maar alleen, dat de Amptenaaren, in de waarneeming hunner Ampten en Bedieningen zich zouden gedraagén naar de grondregelen van de Publicatie van %\. jkn. en dat bijzonderde Geeftelijk.-n door dien Èed' niet va'pl'gt waren de Rechten van tien Mensch en Burtter openlijk en als ex protesfo in hunne Predicatien te b&aXêeltM maar dat zij alle Onderwiizers en Leeraars hadden willen verpligten , om zich in de waarneeming hunner Poften te gedraagen als -getroune Voorftanders -van de Rechten' van den Mensch en Burger, en d ik- gronden van Vrijheid ert Gelijkheid, welke door de Provif. Repref tot een regelmaat van hunne eigene daaden en hefuiten waren ttangenoomen. — Doch voor een gedeelte bleeven de zwarigheden door deeze bijvoeging, dat zij bedoelden de 'Geeftelijken te conftrirgecren , om, zo zij den voorigen Regeeringsvorm mogttn toegedaan zijn, niet alleen daar van een diep ftilzwijgen te houden , maar ook bij hunne Leer lir gen" of Gemeente , als bet pas gaf., de'Leer der Rtcuten van den Mensch en Burger, ■welke beft aan in Gelijkheid, Vrijheid* Veiligheid, Eigendom en Tegenftand . aan de onderdrukking , op te helderen en voor te jlaan , en bij gevolg, nikt en-kel passif daar in te beruften , wdur dezelve Rechten ook activjs te bevoorderen*

De

Sluiten