Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'< 2J» >

»» » het zelve in hun Ed. Gr. Mo. ReibJ.

" »3 van den Jaare 1747 is opgedragen, en

» jj bij den tegenw. Hr. Erfftadh. in 'c

33 3» Jaar_ 1766 is aanvaard," eeven eens

3» als wij uit wa ge na ar en andere Va-

3» derlandfche Hiftoriefchrijvers weeten,

33 d_at veele braave, wijze en vrijheid-

93 lievende Mannen onder onze Voor-

sj ouderen zich van den Eed aan philips

3» gedaan , niet ontflagen reekenden door

33 de afzweering , maar dat ontflag eerst

9> voor volkoomen hielden door zijnen

3» afftand van alle recht op deeze Lan-

33 den, bij den Munfterfchen Vrede."

3> Iemand , die nu in dat gevoelen ftaat,

33 kan wel lijdelijk onderwerping belooven

33 en toonen, en zijnen Eed laaten llaapen,

»» z°o lang de tegenwoordige orde van zaa-

3» ken duurt: en zulks is voor de openhaare

3» r»s* genoeg: maar kan zoo iemand ook

3> plegtïg belooven „ niets te zullen doen,

3» „ waar toe hij bij Eede zich heeft ver-

33 ,, bonden"? — kan hij belooven dat

33 Nimmer te zullen deen? ook dan niet,

3» wanneer het welzijn van den Staat zulks

33 vorderde? ook dan niet, wanneer de

33 grootfte meerderheid van het Volk zulks

3» voor noodzaakelijk keurde ? 3, 2.) Iemand kan al verder te rug gehouden

'3 worden door de gemanifefteerde Intentie

3> van de afneemers der belofte, die in de

3» prarnisfen van het Decreet gezegd worde

53 niet alleen te weezen een bewijs te vor-

" deren van geene vijandelijke desfeinen

3> maar ook van geene laakbaare onverfchil-

3» iighcid voor de tegenwoordige orde van

" zaaken: waar tegen dus over ftaat toege-

53 neegenheid en ijver voor dezelve, welke

»> "iet alleen meer zegt dan hloote onder-

•>•> werping, maar welken ijver in den tegen-

" woordigen fmaak van zoo iemand en niet

» gewagt en niet gevergd kan worden.

33 30

Sluiten