Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3i >

„ Hoe kan men belooven blindelings onderworpen te zijn , niet alleen aan het tegenw. Provifioneei „ Beftuur, maar ook aan het geen in bet vervolg „ finaal zal worden daargefteld, en dus nimmei „ tegen eenig gedeelte daar van oppofitie, Vertoogen „ of Adresfen te doen ? daar in de gepubliceerde „ rechten van den Menscb en Burger, bij Public. „ van de Provifion. Repref. van het volk van IIoll. „ in dato 31 Jan. 1795, als een grondwet van het „ tegenw. Beftuur is vastgefteld: Art. 17. „ „ Dat nooit de geringfte bepaaling kan gemaakt „ „ worden aan het recht van ieder Burger , om „ „ zijne belangen in te brengen bij hun , welke „ de publijke magt toevertrouwd is." „ gelijk ook , in de Public, van de Nationale Con„ ventie, in dato 10 Maart 1796. onder anderen „ ftaat: Art. 1.

„ „ Elk Burger van Nederland heeft het recht van voordragt, petitie of verzoek omtrend „ „ 't Landt zaahen , en is dit recht zoodaanig „ „ eigen aan ieder Burger, hoofd voor boofd, „ „ dat hij het niet vervreemden kan , noch de „ „ uitoefening daar van aan een anderen op' ,, draagen."

„ welk Art. ten aanzien van het Provintiaal en plaat„ zelijk Beftuur, ook voor da Burgers van Holland, „ is geaggreëerd in de Public, van bet Provintiaal „ Beftuur van Holland, in dato 18 Maart 1796. „ Art. r.

„ Hoe kan al verder (zal hij 'er bijvoegen) iemand ,, belooven nimmer te zullen medewerken ter ber„ ftelling van bet voorige Beftuur , daar dezelfde „ Public, van 31 Jan. 17%. zegt, Art. 19. „ ,, Dat het volk ten allen tijde het recht heeft „ „ zijnen Regeeringsvorm te veranderen , te ver„ ,, beeteren , of eenen geheel anderen te verkie„ „ zen,"

„ waar in dus de oude form van Beftuur niet is „ uitgeflooten , noch ook, behoudens de volftrekte „ Opper magt des volks, kon uitgeflooten worden.

„ En ten laatften, hoe kan iemand belooven dit „ nimmer te doen met woorden of daaden ? daar de„ zelfde Public, Art, 4. bepaalt:

„ „ Dat

Sluiten