Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5£ 32 >

t,' ooit die Vrijheid te laaten bekorten — geen „ voorzichtig Mensch zal zich blindeling verbin-

den aan een volgenden Regeerings ■ vorm, dien „ hij niet kent, en waar tegen hij noch fpree-

s, ken, noch zich verzetten zou moogen — geen

„ Patriot of Prinsman kan het eerlijk meenen ,

„ dat hij nimmer voordellen zal «'oen tot een

5, anderen R.-geerings - vorm, waar toe hij, vol-

gends Art, .9 der Richten van den Mensch, „ het recht heeft, en waar in hij niet Meefter is

„ de omilandioheden voor te koomen, waar in „ dit den Lande nuttig zou zijn, en hij het zou;

,, behooren te doen — en eindelijk geen Mensch,

geen Cbriften zal tot zijne gefprekken én gebeden toe verbinden, welke hem, bij confequentie , hoe zeer ook tegen zijn ougmeik, „ misfchien tot een misdaad 'zouden gereekend worden.

3, SO O/ z.a.1 ?en ' ^e bel°fte doende , die maar „ ftil bij zich zeiven naar zijnen zin expheee-

„ ren: het ééne zoo verklaaren , het andere

s, dus hepaalen , bij het eene wat bijvoegen

elders wat afïaaten, en alles doen onder ver„ zweegene reftrictien , en onuitgedrukte Co«-

„ ditien ?

t) Dit is geheel ftrijdig met het oogmerk van

3, eene belofte , — met eerlijke oprechtheid —

„ met Maatfchaplijke braafheid: — en zou

s, ons, in weerwil onzer referven , niet minder

„ fchuldig doen vinden in cas van overtreeding

„ bij den Richter, en nog veel minder onfchul-

„ dig bij eene zuivere en niet misleide con-

fcientie.

,, 4.) Moet men dan voljlrekt de belofte weigeren? ,, Dan

„ ijj Dat ftrijdt tegen de aangeweezen Chrï-

e» Ren- en Burger-pligten en het Sociale

s, recht.

33 2.) Nooit moet hoofdigheid ons te rug hou3» den van te doen alles wat men , behou-

»> dens goede confcientie en eerlijkheid,

»j doen kan.

30

Sluiten