Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. /»( 4° 5*

^ En de grond deezer verklaaring meen ik

„ gevonden te hebben in de te vooren aange-

,, haalde Publicatïen van het tegenw. Beftuur,

„ in gevolge van weike ik mijne verklaaring

„ aldus dresfeere.

„ ,, De Onderget. doet de belofre in dien

„ zin, dat hij zich niet verbindt tot iets, „ „ ftrijdigs met het geen door den tegenwoor-

„ „ digen Regeeringsvorm erkend is als het

,, „ onvervreemdbaar recht van het volk en

van eiken Burger, bij Art, i, 4, 17 en 19 „ „ der rechten van den mensch en Burger,

„ „ in de Public, der Provif. Reprefent. van

„ „ het Folk v. Holl. in dato 3r Januari]

5» » l795> of met Art. l. de.r Public, van de

„ ., Nat. Conv. in dato. ro Maart 1796, en

„ „ de Public, van bet Provintiaal Befluur,

,, in dato 18 Maart 1796."

„ Ik kan niet zien, dat men deeze verklaarïng

weigeren kan , wijl het de gronden zijn van het „ Beduur, waar aan men wil, dat ik onderwerping „ beloove, — En indien men ze weigert , dan moet „ volgen , dat de belofte drijdig is met de gepubli. „ ceerde rechten van den mensch en llurger* in welk ., geval niet alleen Ik dezelve zou moeten weigeren, „ maar ook geen één Patriot vrijheid heeft dezelve „ af te leggen, en eerlijk te houden.

„ Op deeze wijze ben ik bereid , neevens ande-

ren, de belofte af te leggen, en eerlijk te houden, „ en verbeelde mij beide aan Eerlijkheid en pligt, ën

aan het gerequireerde, en de zeekerheid voor mijn ge,, drag aan het Gouvernement, volkoomen te voldoen.

„ Behaagt zulks, dan dank ik God, die mij het licht „ gaf, waarom ik hem gebeden heb. — Maar heeft dit „ voor mij nadeelige gevolgen, dan zal ik mij laaten „ ontneeroen, al wat god mij ontneemen wil, ik heb „ voor mij, de mijne, en mijne, mij waarde, Ge,, meen te , lot en veeg in handen gegeeven van dien ,, God, die altoos van mij maaken zal, het geen ik, ,, naar zijne wijsheid, weezen moet, en in alles, 'in

overvloed en in gebrek, in leeven en in dood, hoop ,,, ik genade te hebben om te zeggen : ik danke God „ door je sus CHRISTUS mijnen He ere,"

Uk

Sluiten