Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6c; y

s, weezen, niet alleen bij den Onderger. reft.leert,

„ maar aan den ()ndèrger. meermaalen is geoleeken

fa ook in den geest van anderen re zjn opgereez -n,

„ gelijk hij nier twijfelr, of dee/e ndl-aie zal ook

,, wel aan de Leden van den Raad , nu of dan,

„ zjn voorgekoomen , en kan dus ook aan den

,, Ondereet, niet toegereek nd worden als een misdaad of verbeeld dtsfein.

„ Dat al verder de Onderget. deeze verdenking vol-

,, koomen van zich afweert door zijne bereidwil-

„ ligheid om de Belofte te doen conform de

„ VOORIGE PUBLICATIE!*.

„ En dat dus de Onderget geheel niet Valt in de .„ termen v3n de poenale Wet, bij de aanfehrijving „ van het Provintiaal Beftuur van Holland , in ,, dato at, Junij jongstleden.

„ En eindef jk, dat de Onderger. dus met goed recht „ mondelijk beeft geprotefleerd. en alsnog, voor ,, zoo veel des noods, blijft protefteeren tegen de

applicatie van de voorichreevene aanfehrijving ,, op zijn perfoon, en tegen de daar op fteunende

interdictie van den Raad in het waarneemen der „ functie, tot welke h'j binnen de.'ze Stad Wet„ tiglijk geroepen , en bij mutueel Contract tus„ fchen hem Onderget. en zijne Gemeente ver„ bonden is. Zullende de Onderget. - in cas de „ Raad bij derzelver Refolutie on vet hoopt moge „ perfifteeren , — zijn Prorest tot ichadeloozs „ opheffing van uw lieder Decreet met overlegging „ van het gepofeerde en geprefenteerde bij deeze „ . Memorie , vervolgen daar en alzoo , ais de „ Onderger, zal te raade worden. Houdende de „ Onderger. het bij deeze Memorie in ftcto ge„ pofeerde en gedetailleerde aangaande het ter „ deezer zaake op den iS.len deezer in den Raad

voorgevallene, en zijne aldaar des:ijis gedecla„ reerde intentie, voor de pijedfe en onverminkte „ waarheid, waar op in allp deszelfs gedeel ens, „ zoo wel als in haar geheel te letten ftondt en „ nog te letten ftaat, het geen hem uit het verkort

Ex-ract der Notuh-n , het welk hem ter hind „ gefteld is, niet b'ijkbaar is gsfehied te zijn, E 3 „ ne-

Sluiten